Gunnebo Industrier AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo Industrier AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 16:36 CEST

Aktieägarna i Gunnebo Industrier AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 september 2008 klockan 12.00 i Gunnebo Industrier AB:s bruksgård i Gunnebo.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
- dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken den 12 september 2008
- dels anmäla sig till Gunnebo Industrier senast 15 september klockan 16.00 per:

E-mail: bolagsstamma@gunneboindustries.com
Post: Gunnebo Industrier
Extra bolagsstämma
590 93 Gunnebo Industrier AB
Fax: 0490 89 198
Telefon: 0490 89 224
Webb: www.gunneboindustrier.se

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall uppgift om biträden för aktieägaren (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset/motsvarande behörighetshandlingar får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. Fullmakt i original samt registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas till Gunnebo Industrier AB, på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.gunneboindustrier.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 september 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I bolaget finns totalt 8 770 909 aktier och röster.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Val av revisor
10. Upphävande av beslut om valberedning
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsesammansättning (punkt 7 och 8)

Aktieägaren Segulah Stellata Holding AB under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB som är ett helägt dotterbolag till Segulah III, L.P. och Segulah IV, L.P. som efter fullföljande av sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Gunnebo Industrier, innehar mer än 97 procent av aktierna i Gunnebo Industrier, föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att nyval sker, med entledigande av nuvarande styrelse, av Jörgen Centerman, Carl-Gustaf Bergström, Christian Sievert, Marcus Jansson och Håkan Dahlin samt att Jörgen Centerman väljs till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna:

Jörgen Centerman, född 1951

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och styrelseordförande i bland annat Dacke PMC Holding AB och Kemetyl Holding AB samt styrelseledamot ibland annat Segulah Advisor AB och Micronic Laser Systems AB.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för ABB Ltd.


Carl-Gustaf Bergström, född 1945

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot bland annat i Dacke PMC Holding AB och Outotec Oyj.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Cargotec Oyj.


Christian Sievert, född 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för Segulah Advisor AB, styrelseledamot i bland annat AB Segulah, Segulah Advisor AB, Nordform Mark- och VA-system AB och Kemetyl Holding AB samt suppleant i InfoCare AS.

Tidigare befattningar: Konsult för Bain & Co i Stockholm och San Fransisco samt arbetat för Donaldson Lufkin Jenrette i Chicago, Commerzbank i Bremen samt Swedish Chamber of Commerce i London.


Marcus Jansson, född 1975

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra väsentliga uppdrag: Investment Manager i Segulah Advisor AB samt styrelseledamot ibland annat InfoCare AS, Joy Shop AB, Nilssons Gott Holding AB och Almondy Group Holding AB.


Håkan Dahlin, född 1966

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Örebro Universitet.

Andra väsentliga uppdrag: Chief Financial Officer på Segulah Advisor AB. Inga väsentliga styrelseuppdrag.

Tidigare befattningar: Group Finance Director på Munters AB, Chief Financial Officer på Skanditek Industriförvaltning AB samt ekonomichef och controller för olika delar inom Skanska.


Val av revisor (punkt 9)

Aktieägaren Segulah Stellata Holding AB under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB föreslår att bolagsstämman beslutar om nyval av PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.


Upphävande av valberedning (punkt 10)

Segulah Stellata Holding AB under ändring till Gunnebo Industrier Holding AB föreslår, på grund av den ändrade aktieägarstrukturen i Gunnebo Industrier och att bolaget inom kort förväntas avnoteras från OMX Nordic Exchange Stockholm, att tidigare beslut avseende valberedning upphävs.Gunnebo i september 2008

Styrelsen

Gunnebo Industrier AB (publ)

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med egen verksamhet i 15 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Telescopics och Traction Systems). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis cirka 2,3 miljarder kronor och koncernen har 1 550 medarbetare. För ytterligare information se www.gunneboindustrier.se.