Hydropulsor AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HYDROPULSOR

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 14:01 CET

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ), 556473-7608, kallas härmed till extra bolagsstämma 8 mars 2011 kl. 13.00 på bolagets kontor, Projektilgatan 2 (Bofors Industriområde), Karlskoga.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken senast 2 mars 2011,

dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast 2 mars 2011 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB, Projektilgatan 2, 691 50 Karlskoga eller med e-post till info@hydropulsor.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 2 mars 2011 då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av minst en protokolljusterare.
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 17 februari 2011 att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3.119.947,1451 kronor genom nyemission av högst 62.400.000 aktier, utan företrädesrätt för aktieägarna. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma de tidigare aktieägarna i Metec Powder Metal AB. För aktierna ska betalas sammanlagt 10.000.000 kronor genom kvittning av fordran. Aktie- teckning ska ske på teckningslista senast den 8 mars 2011. Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

7. Stämmans avslutande.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget under två veckor före bolagsstämman. Handlingar översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hydropulsor Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Om Hydropulsor
Om Hydropulsor Hydropulsor konstruerar, slutmonterar och säljer hydrauldrivna produktionsmaskiner och maskinsystem med fokus på kompaktering av metallpulver för komponenter med höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt. Samtliga Hydropulsors maskinsystem bygger på en unik egenutvecklad teknik med repeterbara slag med hög energikoncentration. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill.

Hydropulsors B-aktie handlas på Mangoldlistan och aktien har kortnamnet HYPU-B. Investerare som önskar att handla i aktierna på Mangoldlistan ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut. För mer information om Hydropulsor, se www.hydropulsor.com.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här