IBS AB

Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 09:06 CEST

Aktieägarna i IBS AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 november 2010 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Hemvärnsgatan 8 i Solna. Registrering och inpassering sker från och med kl. 08:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN


Den som önskar delta i stämman skall

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2010,
  • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 29 oktober 2010.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Attn. Extra bolagsstämma, Box 1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 23 03, fax 08-29 16 60, per e-post: linda.akerlund@ibshq.net eller via IBS webbplats www.ibs.net. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt bör sådan ges in i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ibs.net och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person skall visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 29 oktober 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN


Vid årsstämma i bolaget den 6 maj 2010 beslutade aktieägarna att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Härefter har tre styrelseledamöter avgått. Styrelsen är inte beslutsför med återstående ledamöter och kallar följaktligen till extra bolagsstämma för beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande samt beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna.

Förslag till dagordning

1.                Stämmans öppnande

2.                Val av ordförande vid stämman

3.                Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                Godkännande av dagordning

5.                Val av en eller två justeringsmän

6.                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                Beslut om antalet styrelseledamöter

8.                Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande

9.                Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna

10.               Stämmans avslutande

Stockholm i oktober 2010

IBS AB (publ)


Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:

Jeanette Cronstedt Lind
Corporate Marketing,
IBS AB

46 70 860 25 73
jeanette.lind@ibs.net

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna
www.ibs.net