LBI International AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Icon Medialab International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 09:54 CEST

Aktieägarna i Icon Medialab International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 juni 2004 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 24 i Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 25 maj 2004, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 1 juni 2004 klockan 10.00.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen på adress Icon Medialab International AB (publ), Att: Juridik, Birger Jarlsgatan 24, SE-114 34 Stockholm, per fax 08-522 390 97 eller via e-post: bolagsstamma@iconmedialab.com. Vid anmälan bör uppges namn, person­nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Sker del­tagan­de med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolags­stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolags­stäm­man, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 25 maj 2004.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen samman­kallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen för genomförande av s.k. omvänd split.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen för byte av firma.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Beslut om ändring av bolagsordningen för genomförande av s.k. omvänd split (punkt 6).
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen i § 5 ändras så det nominella beloppet per aktie ändras från 0,08 kr till 0,80 kr, innebärande en sammanläggning av aktier, en s.k. omvänd split, efter vilken ett tiotal gamla aktier sammanläggs till en ny aktie (1:10).
De aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med tio kommer att vederlagsfritt från Robert Pickering erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med tio. Avstämningsdag för sammanläggningen föreslås vara fredagen den 18 juni 2004.

Beslut om ändring av bolagsordningen för byte av firma (punkt 7).
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen i § 1 ändras så att bolagets firma är LB Icon AB.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Birger Jarlsgatan 24 i Stockholm från och med fredagen den 28 maj 2004. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.

Stockholm i maj 2004
STYRELSEN


För ytterligare information, kontakta:
Stockholm: Elina Wilow, elina.wilow@iconmedialab.com, tel: +46 8 5223 90 02
Amsterdam: Annemarie de Bont, annemarie.debont@lostboys.nl, tel +31 20 460 4500