Impact Europe Group AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT EUROPE GROUP

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 10:14 CET

Aktieägarna i Impact Europe Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2010 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Solna Strandväg 3 i Solna.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 januari 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 12 januari 2010 klockan 12.00.

Anmälan skall ske skriftligen till Impact Europe Group AB (publ), Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, via telefon 08-585 385 00, via fax 08-29 26 40 eller via e-post till groupinfo@impact-europe.se. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 8 januari 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägare vars aktier är registrerade i det norska VPS måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Aktieägare måste underrätta DnB NOR ASA härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge eller per telefax +47 22 94 90 20 senast klockan 12.00 onsdagen den 6 januari 2010. Därefter tillser DnB NOR Bank ASA att omregistrering sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 januari 2010.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om unitemission med företrädesrätt för aktieägarna
8. Stämmans avslutande

Unitemission (ärende 7)
Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 2.597.092 units. En unit består av 20 teckningsoptioner av serie 2010/2012 samt förlagslån 2010/2011 om en (1) krona. Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. 200 uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Teckningskursen per unit är en (1) krona, motsvarande förlagslånets nominella belopp. Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen skall vara den 21 januari 2010. Teckning och betalning av units skall ske från och med den 25 januari 2010 till och med den 8 februari 2010, eller, såvitt avser teckning utan företrädesrätt, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av units.

Varje teckningsoption av serie 2010/2012 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under tiden fram till och med den 31 december 2012, till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Vid full anslutning i emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 5.194.184 kronor.

Förlagslånet 2010/2011 löper med en årlig ränta om 10 procent och förfaller till betalning den 30 december 2011. Förlagslånet skall vara efterställt i förhållande till bolagets övriga borgenärer.

Tilldelning av units skall endast ske till personer som tecknat minst 500 units, motsvarande en emissionslikvid om 500 kronor per tecknare.

Units som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid fördelning skall ske i förhållande till det antal uniträtter som sådana personer utnyttjat för teckning. Eventuella återstående units skall i första hand tilldelas personer som anmält intresse för teckning utan uniträtter samt i andra hand eventuella personer som utställt emissionsgarantier, med fördelning i förhållande till gjorda åtaganden.

Beslutshandlingar hålls tillgängliga hos bolaget på Solna Strandväg 3 i Solna och på bolagets hemsida www.impact-europe.com från och med den 31 december 2009. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i december 2009

Impact Europe Group AB (publ)
Styrelsen


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Impact Europe Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Impact Europe