Karlshamns AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARLSHAMNS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:37 CEST

Aktieägarna i Karlshamns AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2005 kl. 14.00, att avhållas på First Hotel Carlshamn med adress Varvsgatan 1 i Karlshamn. Registrering till bolagsstämman påbörjas kl. 13.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 14 november 2005, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 18 november 2005. Vid anmälan, som kan ske på något av nedanstående sätt, skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Adress: Karlshamns AB, Kerstin Wemby, 374 82 Karlshamn (märk kuvertet ”Extra Bolagsstämma 2005“)
Telefon: 0454-823 12/825 38
Fax: 0454-828 20
E-post: kem@karlshamns.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 14 november 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före måndagen den 14 november måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Ändring av bolagsordningen.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11. Återkallande av uppdrag till valberedningen.
12. Stämmans avslutande.

AarhusKarlshamn AB (publ), som efter fullföljt offentligt erbjudande avseende bolaget, äger mer än 98 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har underrättat bolaget om att följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Bolagsordningen skall ändras enligt följande.

- Bolagets firma skall ändras från Karlshamns AB till AarhusKarlshamn Sweden AB.
- Antalet styrelseledamöter skall ändras från att bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan några suppleanter till att bestå av lägst tre och högst fem ledamöter utan några suppleanter.

För giltiga beslut enligt denna punkt 7 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Förslag till val av styrelse och styrelseordförande samt beslut om arvoden (punkterna 8-10)

- Antalet styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter.
- Arvode till styrelsen skall ej utgå.
- Ny styrelse genom omval av verkställande direktören och koncernchefen Jerker Hartwall samt nyval av Jan-Ove Aspeblad och Bo Svensson, båda ledande befattningshavare i AarhusKarlshamn AB.
- Jerker Hartwall väljs som styrelsens ordförande.


Återkallande av uppdrag till valberedningen (punkt 11)

Uppdraget till valberedningen att inför ordinarie bolagsstämma 2006 förbereda val-, arvodes- och därtill hörande frågor återkallas.


Karlshamn i oktober 2005

Karlshamns AB (publ)

Styrelsen