Layerlab

Kallelse till extra bolagsstämma i Layerlab Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 15:26 CET

Aktieägarna i Layerlab Aktiebolag (publ), 556628-0656, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 mars 2011 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Stena Center 1 D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 5 mars 2011 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 4 mars 2011), dels senast klockan 12.00 den 7 mars 2011 anmäla sig skriftligen till Layerlab Aktiebolag, Stena Center 1D, 412 92 Göteborg, eller per telefon 031-780 20 00 eller per e-post info@layerlab.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4 mars 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Layerlab Aktiebolag.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)
Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 2 786 304 aktier och 696 576 teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av fyra nya aktier och en teckningsoption av serie TO1 berättigande till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 3,80 kronor per aktie kontant under perioden 11 maj 2011 - 31 oktober 2011. Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 557 260,80 kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs aktiekapitalet 139 315,20 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 18 mars 2011. Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad unit skall erläggas 8,60 kronor kontant, dvs. 2,15 kronor per aktie.

Teckning av units skall ske under perioden 23 mars 2011 till och med den 6 april 2011. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stena Center 1D i Göteborg från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i februari 2011
Layerlab Aktiebolag (publ)
STYRELSEN

Layerlab is a biotech-tools company primarily active in the field of biosensors, membrane analysis and special surface technologies. The company has today three major technologies and fields of core competences; Analysis kits for membrane associated processes, Biosensor instruments for beyond mass analysis and Specialized nano surfaces.