Linear AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Linear AB den 10 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 11:02 CEST

(Aktietorget: LINE B)

Aktieägarna i Linear AB (publ)
kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 augusti 2007, kl. 13.00, i Linear AB:s lokaler på Lucernavägen 7, 593 50 Västervik.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken per fredagen den 3 augusti 2007. Anmälan om deltagande skall göras per post till Linear AB ("Bolaget") , Lucernavägen 7, 593 50 Västervik eller per fax: [0490 - 13665 ]. Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast kl. 12.00 den 3 augusti 2007.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 augusti 2007 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande
behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut att bemyndiga styrelsen att genomföra en emission. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma genomföra nyemission om högst 1 350 000 B-aktier. Sådana nyemissioner skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och genom apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 kommer från och med den 1 augusti 2007 att finnas tillgängliga hos Linear AB, Lucernavägen 7, 593 50 Västervik. Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress.

Västervik den 13 juli 2007
Linear AB (publ)
STYRELSEN