Atrium Ljungberg AB

Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:34 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 28 november 2006 kl. 17.00, biograf Astoria salong 2, Marcusplatsen
Sickla.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 22 november 2006,

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 24 november 2006 under adress
LjungbergGruppen AB, Box 6474, 113 82 Stockholm, via fax 08-610 19 01, per
telefon 08-610 19 00 eller via e-post: info@ljungberggruppen.se.

Vid anmälan skall anges namn, personnummer eller organisationsnummer och
telefon¬nummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före den 22 november 2006.


ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS PÅ STÄMMAN

1.Val av ordförande vid stämman
2.Godkännande av dagordning
3.Upprättande och godkännande av röstlängd
4.Val av minst en justeringsman
5.Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Beslut om apportemission
7.Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9.Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om apportemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med 178 640
000 kronor genom nyemis¬sion av 17 864 000 B-aktier. Teckningsberättigade är
aktieägarna i Atrium Fastigheter AB. Teckning av aktier skall ske snarast, dock
senast den 30 november 2006. Betalning för tecknade aktier skall ske genom att
de teckningsberättigade i samband med teckning tillskjuter samtliga aktier i
Atrium Fastigheter AB. Närmare information om samgåendet mellan LjungbergGruppen
och Atrium Fastigheter framgår av bolagets pressmeddelande av den 17 oktober
2006 och en särskilt upprättad informationsbroschyr inför bolagsstämman.
Informations¬broschyren kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
www.ljungberggruppen.se och kommer att skickas till bolagets aktieägare i god
tid före bolagsstämman.

Val av styrelse m.m. (punkterna 7-8)
Med anledning av det föreslagna samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium
Fastigheter har LjungbergGruppens nuvarande styrelseledamöter och suppleanter
ställt sina platser till förfogande. Aktieägare representerande 86 % av bolagets
röster har lämnat följande förslag:

(i)Styrelsen skall för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av sex
ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter.

(ii)Styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Laszlo Kriss
(nuvarande VD i Atrium Fastigheter), Gunnar Andersson (nuvarande styrelseledamot
i Atrium Fastigheter), Birgitta Holmström (nuvarande styrelseledamot i
Ljungberg¬Gruppen), Ulf Holmlund (nuvarande styrelseledamot i LjungbergGruppen),
Dag Klackenberg (nuvarande styrelseledamot i Ljungberg¬Gruppen) och Mats
Israelsson (nuvarande styrelseledamot i Atrium Fastigheter) samt följande
styrelsesuppleanter: Sune Dahlqvist (nuvarande styrelseordförande i Atrium
Fastigheter) och Johan Ljungberg (nuvarande styrelseledamot i LjungbergGruppen).
Vidare föreslås att Laszlo Kriss skall utses till styrelseordförande.


ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbeslut enligt punkten 6 ovan jämte
handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga
hos bolaget på adress Hälsingegatan 47 i Stockholm och på bolagets hemsida
www.ljungberggruppen.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan
anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten.


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 08-610 19 40 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tel: 08-610 19 16 eller 0730-26 19 16

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva,
äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. LjungbergGruppen är
ett midcapbolag på den Nordiska Börsen i Stockholm, börsnoterat sedan 1994.