Moretime Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 09:56 CET

Bolaget har idag kallat till extra bolagsstämma rörande nyemissioner med syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde.

Hela kallelsen kan du läsa här


Moretime Professional Services AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om ca 10 mkr till befintliga aktieägare i Bolaget samt genom bemyndigande en övertilldelningsoption i företrädesemissionen om ca 10 mkr. Vidare föreslås styrelsen bemyndigas att emittera aktier i en riktad emission, vilket totalt uppskattas bli ca 40 miljoner aktier.

Den 19 februari 2016 kommunicerade Bolaget att en riktad emission skulle föreslås stämman vilket nu sker men enligt ovan i form av ett bemyndigande. Styrelsen avser att kommunicera detaljer kring den riktade emissionen innan den extra bolagsstämman. Emissionen kommer att genomföras samtidigt som företrädesemissionen.

Preliminär tidplan företrädesemission (reviderad efter tidigare pressmeddelande av den 19 februari 2016)

24 februari 2016 Kallelse till bolagsstämma

23 mars 2016 Extra bolagsstämma hålls

24 mars 2016 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

24 mars 2016 Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt (alltid två bankdagar före avstämningsdagen)

29 mars 2016 Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt (dagen efter föregående dag)

30 mars 2016 Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter i företrädesemissionen

1 mars 2016 Första teckningsdag

1 mars 2016 Första dag för handel med BTA på AktieTorget. Handeln kommer att pågå fram till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket, information om sista handelsdag kommer att publiceras genom ett pressmeddelande.

1 april 2016 Första dag för handel med teckningsrätter på AktieTorget

13 april 2016 Sista dag för handel med teckningsrätter på AktieTorget

15 april 2016 Sista teckningsdag

16 april 2016 Preliminärt utfall offentliggörs

19 april 2016 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.