NeoNet AB

Kallelse till extra bolagsstämma i NeoNet AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 08:49 CEST

Aktieägarna i NeoNet AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 juli 2003 klockan 18.30 i NeoNets lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 juli 2003,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 10 juli 2003 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget senast 10 juli per fax 08-10 40 84, via e-post: investor.relations@neonet.biz, eller per brev till NeoNet AB, "Stämmoanmälan", Box 7545, 103 93 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden. Den som företräder aktieägare vid bolagsstämman måste kunna uppvisa skriftlig, daterad fullmakt och, såvitt avser den som företräder juridisk person, registreringsbevis eller liknande. Fullmakten får vara högst ett år gammal och bör insändas till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 juli 2003.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Bemyndigande för styrelsen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 500.000 kronor genom nyemission av högst 10.000.000 nya aktier, envar aktie om nominellt fem öre. Emission skall ske med bestämmelse om apport som ett led i genomförandet av bolagets förvärv av aktier och optioner i Lexit Financial Group, Inc.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 ovan, liksom handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen, kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm, samt på bolagets hemsida www.neonet.biz, från och med den 8 juli 2003. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i juni 2003

STYRELSEN

För mer information kontakta:

Torvald Bohlin Magnus Karlsson
VD och koncernchef NeoNet AB (publ) Communications, NeoNet AB (publ)
Tel. 08-454 15 39 Tel. 08-454 15 46
torvald.bohlin@neonet.biz magnus.karlsson@neonet.biz

NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier som representerar en tredjedel av det totala värdet av alla världens noterade aktier. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de elva anslutna börserna. NeoNets kunder finns i tolv länder inklusive USA. NeoNet har 81 medarbetare med kontor i Stockholm, New York och London samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO).

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz