Net Insight AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Net Insight AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 16:32 CET

Aktieägarna i Net Insight AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 29 december 2003 klockan 11.00 i bolagets
lokaler, Västberga Allé 9, Hägersten, Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av VPC AB förda aktieboken den 19 december 2003, dels senast
klockan 16.00 den 22 december 2003 anmäla sig för deltagande i
bolagsstämman (se nedan).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina
aktier i eget namn i aktieboken. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före den 19 december 2003, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.
Anmälan mm

Anmälan om deltagande på stämman kan ske skriftligt till Net Insight
AB, Att: Anna Rasmusson, Box 42093, 126 14 Stockholm, eller per
e-post info@netinsight.net. Vid anmälan skall uppges aktieägarens
namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två)
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får
inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till
bolaget på ovan angivna adress.
Förslag till dagordning

1 Val av ordförande vid stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Godkännande av dagordningen
4 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsens beslut om riktad nyemission (tillika kungörelse av
beslutet)

Styrelsen för Net Insight AB beslutade den 7 december 2003, under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets
aktiekapital skall ökas med högst 1.100.000 kronor genom en riktad
emission av högst 27.500.000 nya aktier av serie B, envar om
nominellt fyra öre. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma
ett begränsat antal institutionella investerare. Emissionskursen är
1,40 kronor per aktie. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
motiveras av att emissionen bidrar till en väsentlig förstärkning
bolagets kapitalbas samt bedöms förbättra bolagets konkurrenskraft,
underlätta kommersialiseringen av bolagets produkter och möjliggöra
en betydande utveckling av bolagets verksamhet bland annat genom att
bolaget gentemot kunder och samarbetsparter kommer att kunna uppvisa
en övertygande finansiell styrka, understödd av starka
institutionella ägare.

Styrelsens fullständiga emissionsbeslut, jämte handlingar enligt 4
kap. 4 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på
ovanstående adress samt skickas till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress.

Stockholm i december 2003

Net Insight AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB
Tel. 08-685 06 01, e-post fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska
bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt
från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo och
internetkommunikation till traditionell telefoni och data. Tjänsterna
tillhandahålls över en och samma infrastruktur på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt. Net Insight har cirka 100 anställda i Sverige
och USA. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer
information, se www.netinsight.net