Netrevelation AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:06 CET

Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2009 kl 15.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.


Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels - vara införda i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den 11 december 2009, och

dels - senast tisdagen den 15 december 2009 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget per post till Netrevelation AB att Anna Stålnacke, Box 1152, 251 11 Helsingborg, per fax 042-20 87 01, e-post info@netrevelation.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Aktuella behörighetshandlingar, såsom fullmakt, registrerings¬bevis med mera, skall biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i
bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 11 december 2009, då sådant införande skall vara verkställt.

Dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
7. Övriga frågor

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkten 6 jämte handlingar enligt 13 kap 6 § Aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södergatan 14 i Helsingborg från och med torsdagen den 3 december 2009. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress. Kopior av ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.netrevelation.se från och med torsdagen den 3 december 2009.


Punkt 6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Bolagets styrelse har den 30 november 2009 beslutat – under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande den 17 december 2009 – att öka bolagets aktiekapital med högst 3 684 314,85 kronor genom nyemission av högst 73 686 297 aktier till en teckningskurs om 0,13 kronor per aktie.

Netrevelations befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de aktier de redan äger, varvid två (2) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Under förutsättning att samtliga aktier tecknas kommer nyemissionen att tillföra Netrevelation 9 579 219 kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning kommer Netrevelations aktiekapital att uppgå till 11 052 944,55 kronor fördelat på 221 058 891 aktier.

Företrädesemissionen som görs i syfte att förstärka bolagets finansiella ställning är i sin helhet säkerställd genom en teckningsförbindelse och en emissionsgaranti.

För det fall full teckning ej uppnås med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om tilldelning av aktier som ej tecknats med företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. I första hand skall aktier tecknade utan företrädesrätt fördelas bland de aktieägare som anmält intresse att teckna utan företräde i emissionen och som tecknat i emissionen med företräde. Fördelning skall ske i förhållande till antal tecknade aktier i emissionen. I andra hand skall fördelning ske bland övriga som tecknar i emissionen utan företrädesrätt samt i tredje hand till emissionsgaranten enligt styrelsens beslut.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 7 januari 2010. Aktieteckning skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 11 januari 2010 till och med den 25 januari 2010, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med för räkenskapsåret 2010.

De i emissonen utgivna aktierna utgör 33% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionen – förutsatt att emissionen fulltecknas.

Helsingborg i december 2009
Styrelsen