Opcon AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon AB

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:38 CEST

Aktieägarna i Opcon AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 november 2005, kl. 15.00 i Svenska Rotor Maskiner AB:s lokaler, Rotorslingan, Nacka, Stockholm.
Lokalen öppnas för registrering kl. 14.00. Registrering måste ha skett före kl. 15.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 18 november 2005,
- dels anmäla sitt deltagande till bolagsstämman hos styrelsen under adress: Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål, per fax 0532-120 19, per telefon 0532-611 00 eller via e-post: agren@opcon.se senast onsdagen den 23 november 2005, kl. 12.00. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 18 november 2005. Detta innebär, att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande
om sitt önskemål.

Ombud
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas
i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Val av styrelseledamöter
8) Beslut om ändring av bolagsordningen
9) Beslut om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter
10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev
11) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7) Förslag till val av styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar 36,51 procent av det totala röstetalet i bolaget, har underrättat bolaget att de avser att framlägga förslag om nyval av Mats Gabrielsson som styrelseledamot. Ledamöterna Hans Golteus och Sven G. Oskarsson har samtidigt anmält att de ställer sina platser till förfogande.

Punkt 8) Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår dels att styrelsens säte ändras till Stockholms kommun (idag Åmåls kommun), dels att gränserna för hur stort aktiekapitalet skall vara ändras till lägst 71 480 000 kronor (idag 21 210 000) och högst 285 920 000 kronor (idag 84 840 000). Förslaget om ändring av aktiekapitalgränserna är föranlett av styrelsens förslag om dels emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter, se punkt 9) nedan, dels bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev, se punkt 10) nedan.

Punkt 9) Förslag till emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av ett skuldebrev om nominellt 1 000 kronor. Skuldebrevet skall vara förenat med 715 000 avskiljbara optionsrätter som envar berättigar till teckning av en aktie i Opcon AB. Aktieteckning med stöd av optionsrätterna skall kunna ske den 1 december 2006 till en teckningskurs om 10 kronor. Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner AB för vidare överlåtelse av de avskiljbara optionsrätterna till marknadsmässig premie till ledande befattningshavare i Opcon-koncernen.

Punkt 10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 000 kronor genom utgi¬vande av nya aktier på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 20 000 000 aktier vid fullteckning respektive full konvertering. Bemyndi¬gandet skall även innefatta rätt att besluta om ny¬emission eller emission av skuldebrev med bestäm¬melse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap. 6 § eller 5 kap. 5 § aktiebo¬lagslagen.
Bemyndigandet avses utnyttjas för kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Opcons verksamhetsområden inkluderat företagsförvärv.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 8) – 10) ovan samt handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 14 november 2005. Kopior av handlingarna kan beställas via Opcon AB:s huvudkontor, tel: 0532-611 39 eller fax: 0532-120 19.
De kommer också att finnas tillgängliga på Opcons hemsida www.opcon.se

Åmål i oktober 2005
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Hans Golteus, styrelseordförande, Opcon AB, tfn 08-505 652 10
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, Opcon AB, tfn 08-466 45 00Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tfn 0532-611 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se


Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget
Opcon AB samt åtta dotterbolag - SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Antalet anställda är cirka 400.
Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.