PartnerTech AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:52 CEST

Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 september 2007 kl. 16.00 på Advokatfirman Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 29 augusti 2007,

dels senast onsdagen den 29 augusti 2007 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt
biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 4282, 203 14 Malmö;
per telefax 040-10 26 49; per e-post info@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 46,
med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall,
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 29 augusti 2007, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamöter

Punkterna 2 och 6. Val av styrelse m.m.
Bolagets valberedning består av Henrik Blomquist (Skanditek Industriförvaltning AB), Erik Sjöström (Livförsäkrings AB Skandia) samt Peter Rönström (Lannebo Fonder). Valberedningen har avgivit följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 6:

• Till ordförande vid stämman föreslås advokaten Örian Odenbro.

• Till ny ordinarie styrelseledamot föreslås Lennart Evrell. Lennart Evrell är civilingejör och ekonom. Han har tidigare haft befattningar inom de internationella företagen ABB, Atlas Copco, Sphinx Gustavsberg, Munters och Sapa. Han är idag styrelseledamot i Nordea Fonder och Cross Country Systems. Styrelseledamoten Claes Wretlind har samtidigt meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag i styrelsen.


Malmö i augusti 2007
Styrelsen
För mer information kontakta:
Marielle Noble, IR/Communications Manager PartnerTech AB, +46 (0)70 6546735

Om PartnerTech
PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. PartnerTech omsatte de senaste 12 månaderna ca 3 miljarder kronor och har cirka 2 000 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Malmö, är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.comKurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen