RKS AB

Kallelse till extra bolagsstämma i RKS AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 09:30 CEST

Aktieägarna i RKS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 augusti 2004 kl 16.00 i bolagets lokaler, Ynglingagatan 14, Stockholm.

Rätt att deltaga

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som

dels är införd i den av VPC förda aktieboken fredagen den 23 juli 2004,

dels senast den 29 juli 2004 kl 16.00 till bolaget anmält sin avsikt, på sätt som framgår nedan, att deltaga i bolagsstämman samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser att medföra till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 23 juli 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs under adress RKS AB (publ), Att: Bolagsstämma, Box 23046, 104 35 Stockholm, per telefon 08 – 50 69 00 00, per telefax 08 – 50 69 00 16 eller via e-post till roger.paulsson@rks.se. Vid anmälan bör, förutom aktieägares namn eller firma, även anges adress, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.


Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
8. Val av styrelse
9. Val av revisorer
10. Stämmans avslutande7. - 9. Styrelse

Bolaget har underrättats om att Sigma AB, som representerar mer än 90 % av samtliga röster i bolaget, föreslår följande beslut:

Styrelseledamöter: omval av Jan Andersson (VD och koncernchef i RKS AB) samt nyval av Göran Larsson (styrelseledamot i Sigma AB), Sune Nilsson (VD och koncernchef i Sigma AB) och Lars Sundqvist (ekonomichef i Sigma AB).
Styrelsearvode: styrelsearvode skall ej utgå.
Revisorer: nyval av Deloitte & Touche med aukt rev Jan Nilsson som huvudansvarig revisor.
Revisionsarvode: enligt godkänd räkning.


Stockholm i juli 2004

Styrelsen för RKS AB (publ)