Displayit AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Robux IT Holding AB

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 09:53 CEST

Aktieägarna i Robux IT Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 juli kl. 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.


Rätt att deltaga

För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken den 1 juli 2003, dels till bolaget anmäla sitt deltagande på stämman senast den 9 juli kl.16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget till Ester Lichtenstein, Positionen 154, 115 74 Stockholm eller per fax 08-661 19 30 eller per e-mail ester@displayit.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 1 juli 2003, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.


Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet
8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
9. Styrelsens förslag till beslut om nyemission I
10. Styrelsens förslag till beslut om nyemission II
11. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för sammanläggning av aktier
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning
13. Fastställande av arvode för styrelsen
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
15. Val av styrelseledamöter
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt följande.


Gammal lydelse
1 § Bolagets firma är Robux IT Holding AB (publ).
3 § Bolaget skall, direkt eller via dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom området informationsteknologi, sälja datautrustning och programvaror, särskilt för marknadsplatser avseende aktier eller andra standardiserade varor eller tjänster, investera i delägda bolag inom nämnda områden, bedriva handel med värdepapper samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
4 § Aktiekapitalet är lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000 kr.
5 § Aktie lyder på nominellt 20 öre.

Ny lydelse
1 § Bolagets firma är Displayit AB (publ).
3 § Bolaget skall, direkt eller via dotterbolag, bedriva handels- och agenturverksamhet inom området informationsteknologi, investera i delägda bolag inom nämnda områden, samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
4 § Aktiekapitalet är lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr.
5 § Aktie lyder på nominellt 5 öre.


Beslutet skall vara villkorat av att beslut fattas om nedsättning av bolagets aktiekapital i enlighet med punkten 7 på dagordningen och att beslutet sedermera registreras hos Patent- och registreringsverket.

Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall sättas ned med 1.728.067,50 kr till 576.022,50 kr för omedelbar täckning av förlust enligt den fastställda balansräkningen, genom minskning av aktiernas nominella värde från 0,20 kr till 0,05 kr. Beslutet skall vara villkorat av att beslut fattas om att ändra bolagets bolagsordning enligt punkt 6 ovan och att beslutet sedermera registreras hos Patent- och registreringsverket.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 576.022,50 kr fördelat på totalt 11.520.450 aktier vardera om nominellt 0,05 kr.

Punkt 8 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av 4 § bolagsordningen varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras från att vara lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr till att vara lägst 22.000.000 kr och högst 88.000.000 kr. Beslutet skall vara villkorat av att beslut fattas i enlighet med punkterna 6-7 ovan samt punkterna 9-10 nedan och att besluten sedermera registreras hos Patent- och registreringsverket.

Punkt 9 Styrelsens förslag till beslut om nyemission I
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med nedan angivet huvudsakligt innehåll. Styrelsen föreslår stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 16.106.988,20 kr genom nyemission av högst 322.139.764 aktier, vardera å nominellt 0,05 kr. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, aktieägarna i SIE Skandinaviska Industrielektronik AB, nedan SIE, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga 5.459.996 aktier i SIE. Därvid skall tecknarna tillskjuta i styrelsens beslut angivna antal aktier i SIE samt tillhopa erhålla högst 322.139.764 aktier i Robux. Emissionskursen har bestämts på grundval av en värdering av de i transaktionen ingående bolagen. Emissionskursen föreslås vara 0,08 kr per aktie. Teckning och betalning skall ske senast den 17 juli 2003. Beslutet skall vara villkorat av att beslut fattas i enlighet med punkterna 6-8 ovan samt punkten 10 nedan samt att besluten sedermera registreras hos Patent- och registreringsverket.

Punkt 10 Styrelsens förslag till beslut om nyemission II
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med nedan angivet huvudsakligt innehåll. Styrelsen föreslår stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 5.701.513,10 kr genom nyemission av högst 114.030.262 aktier, vardera å nominellt 0,05 kr. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, aktieägarna i Displayit Sweden AB, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga 59.827 aktier i Displayit Sweden AB, nedan Displayit. Därvid skall tecknarna tillskjuta i styrelsens beslut angivna antal aktier i Displayit samt tillhopa erhålla högst 114.030.262 aktier i Robux. Emissionskursen har bestämts på grundval av en värdering av de i transaktionen ingående bolagen. Emissionskursen föreslås vara 0,08 kr per aktie. Teckning och betalning skall ske senast den 17 juli 2003. Beslutet skall vara villkorat av att beslut fattas i enlighet med punkterna 6-9 ovan samt att besluten sedermera registreras hos Patent- och registreringsverket.

Punk 11 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av 5 § i bolagsordningen innebärande att det nominella beloppet per aktie ändras från att vara 5 öre till att vara 5 kr.

Genom ändringen av bolagsordningen genomför bolaget en sammanläggning av aktier (sk omvänd split) varvid 100 aktier å nominellt 5 öre läggs samman till en /1/ aktie å nominellt 5 kr. Sammanläggningen av aktierna beräknas genomföras den 7 augusti 2003. Efter samråd med NGM har sista dagen för handel med gammal aktie bestämts till den 4 augusti 2003 och första dagen för handel med ny aktie bestämts till den 5 augusti 2003. Ett konsortium bestående av huvudaktieägarna i bolaget har förbundit sig att till de aktieägare vars aktiepost understiger 100 aktier eller vars aktiepost annars ej är jämnt delbar med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå en aktiepost om 100 aktier eller en aktiepost jämnt delbart med 100. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till delbart hundratal kommer att ske genom VPC:s försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Beslutet skall vara villkorat av att beslut fattas i enlighet med punkterna 6-10 ovan samt att besluten sedermera registreras hos Patent- och registreringsverket.

Punkt 12 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som ryms inom bolagsordningens kapitalgränser vid fullteckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av skuldebrev med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § eller 5 kap 5 § aktiebolagslagen.

Punkt 13-15 Fastställande av arvode för styrelsen och val av styrelseledamöter
Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för ett styrelsearvode om 150.000 kr att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, samt för val av Ulf Hubendick, Thomas Hvid, Lage Jonason, Jan Fridman och Kent Lundgren som styrelseledamöter.

Särskilt majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 6-8 samt punkterna 10-12 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 9 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-12 jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos bolaget from den 4 juli 2003. Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 9 jämte värderingsutlåtande och styrelsens redogörelse hålles tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida from den 27 juni 2003.

Stockholm i juni

ROBUX IT HOLDING AB (publ)
Styrelsen