Rörvik Timber AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 17:01 CEST

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 november 2010 kl. 15,00 på bolagets huvudkontor, Grännavägen 24, 561 21 Huskvarna.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast den 5 november 2010 kl. 15.00. Anmälan kan göras under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna, per telefon 036-580 11 40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se.

Aktieägare som låtit förvalta sina aktier måste för att deltaga i bolagsstämman i god tid före den 4 november 2010 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsblankett finns att ladda ner från bolagets hemsida under avsnittet ”Extra bolagsstämma”.

Aktieägare som önskar medföra biträden till bolagsstämman måste anmäla antalet biträden (högst två) till bolaget inom den tid och på det sätt som anges ovan beträffande aktieägares deltagande i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1.       Bolagsstämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid bolagsstämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Framläggande och godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7.       Framläggande av kontrollbalansräkning och fråga huruvida bolagets skall träda i likvidation (se vidare nedan)

8.       Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7. Framläggande av kontrollbalansräkning och fråga huruvida bolagets skall träda i likvidation


Styrelsen upprättade en kontrollbalansräkning per den 31 oktober 2009 i enligt med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen. Denna granskades av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav hölls en extra bolagsstämma (s.k. första kontrollstämma) den 16 mars 2010 för att pröva om bolaget skulle träda i likvidation. Stämman beslöt att bolaget skulle drivas vidare. I enlighet med aktiebolagens regler skall bolaget inom en 8 månaders period upprätta en ny kontrollbalansräkning, vilket nu har gjorts per den 31 augusti 2010. Denna kontrollbalansräkning, som även granskats av bolagets revisorer, utvisar att bolagets aktiekapital är intakt. Med detta som underlag föreslår styrelsen att bolagets verksamhet skall drivas vidare.

Handlingar m.m.


Fullständiga förslag enligt punkt 7 och därtill hörande handlingar samt kontrollbalansräkningen jämte revisorns yttrande däröver kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.rtimber.se senast från och med den 3 november 2010. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Huskvarna i oktober 2010

Rörvik Timber AB (publ)


Styrelsen


Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.


Rörvik Timber AB (publ)
Box 18561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.45 den 18 oktober 2010.