Russian Real Estate Investment Company AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:13 CEST

Till
Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (publ)

Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), org nr 556653-9705, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 oktober 2008 kl 15.00, på Radisson SAS Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 september 2008, dels senast kl 12:00 fredagen den 26 september 2008 anmäla sitt deltagande till bolaget per telefon 08-509 00 100 eller per telefax 08-611 77 99. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00. Anmälan kan också göras skriftligen inom föreskriven tid till Russian Real Estate Investment Company AB (publ), Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/

registreringsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt ovan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken den 26 september 2008. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 september 2008, då införingen skall vara gjord.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet som skall förevisas i original. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Punkt 6 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att medge ökat utrymme att besluta om emission av aktier föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras på sätt som framgår av bilagda bolagsordning, innebärande bland annat att gränserna för bolagets aktiekapital skall ökas från lägst 5.000.000 kronor - högst 20.000.000 kronor till lägst 13.000.000 kronor - högst 52.000.000 kronor (§ 3 i bolagsordningen) och att gränserna för antalet aktier skall ökas från lägst 2.500.000 stycken - högst 10.000.000 stycken till lägst 6.500.000 stycken - högst 26.000.000 stycken (§ 4 i bolagsordningen).

Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill kommande årsstämma 2009 - med företrädesrätt för bolagets aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall sammanlagt högst 7.000.000 aktier kunna ges ut varvid aktiekapitalet kan komma att öka med sammanlagt högst 14.000.000 kronor, dock inte i något fall utöver vid var tid gällande gränser för bolagets aktiekapital och antalet aktier enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier skall kunna ske med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman avseende förslaget i punkten 6 ovan erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För giltigt beslut av bolagsstämman avseende förslaget i punkten 7 ovan erfordras att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman röstar för förslaget.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 på dagordningen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.ruric.se från och med den 18 september 2008. Handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.


Stockholm i september 2008

Russian Real Estate Investment Company AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information
Craig Anderson, CEO
Tel +7 812 571 52 00 , mob. +7 921 425 97 89
e-mail craig@ruric.com
web www.ruric.com


Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i S:t Petersburg-regionen.

Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.