ScanMining AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANMINING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:56 CET

Aktieägarna i ScanMining AB (publ), 556445-1655, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 mars 2007, kl. 13.30, i Carlstad Conference Centre på Tage Erlandergatan 10 i Karlstad.

A. Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 mars 2007,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 5 mars 2007.

Anmälan om deltagande kan ske per post till ScanMining AB, "Extra bolagsstämma", Parkgatan 1, 652 22 Karlstad, per fax till +46 (0) 54 18 60 80 eller per e-post till info@scanmining.se. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare får ha med sig två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, den 2 mars 2007 vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC AB (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före den 2 mars 2007.

C. Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress Parkgatan 1, 652 22 Karlstad.

D. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av förslag till dagordning.
6. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier.
7. Utseende av nya styrelseledamöter.
8. Stämmans avslutande.


E. Ärendenas huvudsakliga innehåll

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier (punkten 6 i förslaget till dagordning).

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 11 605 993 kronor, genom nyemission av högst 11 605 993 aktier på nedan angivna villkor.
- Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid varje (1) innehavd aktie skall berättiga till en (1) teckningsrätt.
- Tio (10) teckningsrätter skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
- För varje tecknad aktie skall erläggas sju (7) kronor.
- Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 16 mars 2007.
- Teckningstiden skall löpa från och med den 21 mars 2007 till och med den 4 april 2007.

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från de två största ägarna samt genom en garantiförbindelse från ett konsortium lett av Case Investment AB.

Nomineringskommitténs förslag till utseende av nya styrelseledamöter (punkten 7 i förslaget till dagordning).

Nomineringskommittén har beslutat föreslå stämman att för tiden fram till slutet av årsstämman 2007 utse Lars Thuesen och Kaj Hagman till nya styrelseledamöter i bolaget till följd av att styrelseledamöterna Olle Widigsson och Reidar Östman under mandatperioden har frånträtt sina befattningar.

F. Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission av aktier samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på adressen Parkgatan 1, 652 22 Karlstad, från den 23 februari 2007. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________


Karlstad i februari 2007

Styrelsen