SRAB Shipping AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:48 CET

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2009 klockan 10.00 på Resurskontoret, Tegeluddsvägen 100, Stockholm.

Ärenden
På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag.
7. Val av styrelseledamöter.
8. Övriga ärenden.
9. Stämmans avslutande.

Till punkten 6:
Vid årsstämman den 28 april 2009 (första kontrollstämma) framlades en första kontrollbalansräkning varvid det konstaterades att Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den omedelbara anledningen till upprättandet av kontrollbalansräkningen var annulleringen av tre fartygskontrakt som innebar en förlust med ca 32 miljoner kronor.

Vid stämman beslöts bl.a. om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Efter nedsättningen uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 6.919.684 kronor.

På extra bolagsstämma den 17 september 2009 fattades bl.a. beslut om företrädesemission samt apportemission. Efter emissionerna uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 68.578.104 kronor.

På extra bolagsstämma den 25 november 2009 fattades beslut om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Efter minskningen uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 51.433.578 kronor.

Styrelsen har per den 30 november 2009 upprättat en ny kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att det, efter ovan vidtagna åtgärder, per den 30 november finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen bolagsstämman att inte besluta om Bolagets försättande i likvidation. Styrelsen föreslår istället att bolagsstämman skall besluta att Bolaget skall fortsätta verksamheten.

För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift utan beslutar att


Bolaget skall träda i likvidation kommer den likvidator som Bolagsverket utser att svara för avvecklingen av Bolaget.
Styrelsen bedömer dock att skiftet av Bolaget under sådana omständigheter bör kunna ske senast under slutet av 2011. Styrelsen gör bedömningen att Bolagets medel vid likvidation enligt ovan kan komma att täcka likvidationskostnaderna. Någon utdelning till aktieägarna kan dock ej påräknas. Om bolagsstämman beslutar att Bolaget skall träda i likvidation föreslår styrelsen att Bolaget skall träda i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator för Bolaget.

Till punkten 7:
Med anledning av att ägarbilden i bolaget förändrats bl.a. genom emissionerna, har ägare som representerar drygt 50 procent av bolagets totala antal röster lämnat förslag att utse Anders Ekborg (AB Traction) och Fredrik Nilsson (Pomona-gruppen AB) till nya styrelseledamöter samtidigt som Lars Swahn och Karl Mosvold avgår ur styrelsen.

Deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast fredagen den 11 december och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 14 december 2009 kl. 12.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax
08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd före fredagen den 11 december 2009, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 3 december 2009.

Stockholm i december 2009
SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233
SE-102 53 STOCKHOLM
Tel: +46 8 534 899 00
Fax: +46 8 534 899 01
E-mail: info@srab.se