SSAB

Kallelse till extra bolagsstämma i SSAB

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:10 CEST

Aktieägarna i SSAB Svenskt Stål Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma på Nalen, sal Harlem, Regeringsgatan 74, i Stockholm, onsdagen den 22 oktober 2008 klockan 10.00.

Anmälan
Rätt att delta på bolagsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 16 oktober 2008 och dels anmäler sin avsikt att delta på bolagsstämman senast fredagen den 17 oktober 2008 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.se, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC AB senast torsdagen den 16 oktober 2008. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud
Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas till: SSAB Svenskt Stål AB, Extra bolagsstämma, Box 70, 101 21 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.se, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort
Inträdeskort som berättigar till deltagande i bolagsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före bolagsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast tisdagen den 21oktober 2008. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före bolagsstämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
7. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 6 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2009, besluta om förvärv av högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på OMX Nordiska Börsen Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vidare föreslås att styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Bakgrunden är att bolagets balansräkning, efter försäljningen av rörverksamheten i Nordamerika och det starka operativa kassaflödet sedan förvärvet av IPSCO, har återställts till en god nivå och förslaget syftar till att ge styrelsen ett instrument för att fram till årsstämman 2009 kunna justera kapitalstrukturen i linje med koncernens finansiella mål.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsens ordförande att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av beslutet.

Styrelsen avser föreslå årsstämman 2009 att besluta om indragning av de egna aktier som förvärvats genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 6 ovan erfordras att aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar
för förslaget.

_____________

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 6 jämte styrelsens motiverade yttrande avseende förslaget, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, revisorns yttrande över redogörelsen samt kopia av årsredovisningen för 2007 och kopia av revisionsberättelsen för 2007, hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70 D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.se från och med onsdagen den 8 oktober 2008 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Antalet aktier och röster
I bolaget finns 240.765.832 A-aktier med en röst per aktie och 83.168.943 B-aktier med 1/10 röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 323.934.775 aktier och 249.082.726,3 röster.

Stockholm i september 2008
SSAB Svenskt Stål AB (publ)
Styrelsen

Inregistreringen börjar kl 9.00, då också kaffe och smörgås serveras. Begränsade parkeringsmöjligheter. Tunnelbanestation Hötorget eller Östermalmstorg.

Välkommen.