Capital Oil

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:27 CEST

 


Aktieägarna i Svenska Capital Oil AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 oktober 2008, kl. 13.00 på Bolagets kontor på Kungsportsavenyn 34 i Göteborg.
ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 4 oktober 2008. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 oktober 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 6 oktober 2008 kl. 16.00. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@capitaloil.se alternativt via brev till Svenska Capital Oil AB (publ), Kungsportsavenyn 34, SE-411 36, Göteborg. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget till handa före stämman.

Dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om företrädesemission av aktier
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 samt handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Kungsportsavenyn 34 i Göteborg, fr.o.m. 26 september 2008 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget kommer även att framläggas på stämman. I Bolaget finns före företrädesemissionen 140 782 421 aktier och röster utestående.

Punkt 6 - Beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen föreslår emission av aktier på följande villkor. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Varje tvåtal (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget med ett kvotvärde om SEK 0,10. Avstämningsdag hos VPC AB ("VPC") för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är fredagen den 17 oktober 2008. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelning av aktier i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt, och i andra hand till de som tecknat aktier utan företrädesrätt utan att vara garanter, pro rata i förhållande till antalet tecknade aktier. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de som garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 29 oktober 2008 till och med den 12 november 2008. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst SEK 7 039 121 genom nyemission av högst 70 391 210 aktier (envar med ett kvotvärde om SEK 0,10). Aktierna emitteras till en teckningskurs om SEK 0,60 per aktie. Tecknade aktier medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om aktiekapitalökning om högst 2 345 000 kronor genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal (beräknat efter föreslagen företrädesemission enligt punkten 6), varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Om emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Göteborg i september 2008 - Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Leif Larsson, VD
Telefon 031 - 759 50 71
Mobil 0708 - 40 82 71
E-post leif@capitaloil.se

Annika Uddgren, CFO
Telefon 031- 759 50 72
Mobil 0709 - 93 66 14
E-post annika@capitaloil.se

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i första hand i västra Ukraina. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält med behov av kapital för att få igång produktion. Bolaget utvecklar fälten med modern teknik. Den producerade oljan och gasen ska sedan säljas lokalt eller på världsmarknaden. Capital Oil samarbetar med det ukrainska offentliga bolaget Bogorodchanynaftogas (BNG) för oljeutvinning i de två licensblocken, Kubash-Lukva och Maydan. Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen. Det omfattar såväl prospektering som produktion och försäljning av olja. Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Certified Advisor är Glitnir AB. För vidare information se www.capitaloil.se.