Tigran Technologies AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:13 CET

Pressmeddelande 1 december 2009

Aktieägarna i Tigran Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2009 klockan 09.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 december 2009, dels senast kl 12.00 måndagen den 14 december 2009 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 10 december 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan
Anmälan kan ske skriftligen under adress Tigran Technologies AB (publ), Medeon Science Park, 205 12 Malmö, per telefon 040 - 650 16 65, per telefax 040 - 650 16 66 eller via e-post info@tigran.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Björn Sellert, på telefon 0768 - 60 77 10 eller via e-post b.sellert@tigran.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2009/2010
8. Avslutning

Styrelsens förslag till ändring av teckningsoptionsvillkor (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att sänka teckningskursen för bolagets teckningsoptioner av serie 2009/2010 från 0,30 kronor till 0,20 kronor per preferensaktie.

Styrelsens förslag innebär att första stycket i § 3 i villkoren för bolagets teckningsoptioner av serie 2009/2010 ändras så att det därefter lyder:

Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att från och med den 15 januari 2010 till och med den 31 januari 2010, eller den tidigare dag som följer av punkt 7 nedan, för varje Teckningsoption teckna en ny preferensaktie i Bolaget till en Teckningskurs om 0,20 kronor.

Anledningen till styrelsens förslag är att styrelsen, mot bakgrund av gällande marknadskurs för Tigrans preferensaktier, anser att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas i en sådan omfattning som styrelsen har avsett. Med nuvarande teckningskurs för teckningsoptionerna kan Tigran därmed komma att gå miste om en betydande del av det tillskott av kapital som erfordras för den fortsatta utvecklingen och försäljningen av bolagets produkter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2009/2010 till den justerade teckningskurs som styrelsen föreslår kommer Tigran att tillföras cirka 21,2 miljoner kronor.

___________________

Malmö i december 2009

Styrelsen för Tigran Technologies AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se


Om Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag baserat i Malmö. Tigran erbjuder innovativa regenerativa system för behandling av tandlossningssjukdomar och för behandlingar med dentala implantat. Kärnteknologin bygger på den porösa, icke-resorberbara titangranulen, optimerad i form, storlek och ytskikt för att utgöra en unik miljö för benåterbildning. Tigran har ett omfattande kliniskt forskningsprogram och företagets produkter, metoder och teknologier täcks av en vidsträckt patentportfölj. Tigrans produkter distribueras genom ett nätverk av exklusiva distributörer.