Tricorona AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Tricorona AB (Publ)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:22 CEST

Aktieägarna i Tricorona AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma tisdagen den 2 november 2004 klockan 16.00 på Piperska Murens Konferens & Festvåningar, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm.

Anmälan m. m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 22 oktober 2004, dels anmäla sitt deltagande skriftligen under adress Tricorona AB, Box 70426, 107 25 Stockholm eller per telefax 08-30 86 17 eller via e-post mineral@tricorona.se senast torsdagen den 28 oktober 2004 före kl. 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 oktober 2004.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Beslut om apportemission av 10.000.000 aktier som dellikvid vid förvärv av Carbomax AB.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emission av konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev med avskiljbara optionsrätter utan företrädesrätt för aktieägarna.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktade emissioner.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner med företrädesrätt för Tricoronas aktieägare.
10. Stämmans avslutande.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 t.o.m. 9 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget senast tisdagen den 26 oktober 2004 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Alla aktieägare hälsas hjärtligt välkomna.

Stockholm i oktober 2004
Styrelsen för Tricorona AB (publ)