Trimera AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Trimera AB

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:14 CEST

 

(Aktietorget: TRIA)

Aktieägarna i Trimera AB (publ), 556681-9149, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Godsvägen 8 i Trelleborg.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 8 oktober 2008, dels senast klockan 12.00 den 10 oktober 2008 anmäla sig skriftligen till Trimera AB, Godsvägen 8, 231 62 Trelleborg eller per telefon 0410 - 71 45 00 eller per fax 0410 - 174 40. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 8 oktober 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Trimera AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 32 % av det totala antalet aktier och röster föreslår dels att Anders Strömberg entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot då Anders meddelat att han önskar avgå från styrelsen på grund av att han tillträtt som VD för Atlant Fonder AB samt dels att antalet styrelseledamöter minskas från sju till sex stycken då övriga styrelseledamöter kvarstår.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Godsvägen 8 i Trelleborg från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
____________________

Trelleborg i september 2008
Trimera AB (publ)
STYRELSEN


För mer information kontakta Lars Bohlin, VD Trimera AB
0410-71 45 00, lars@trimera.se.