World Class

Kallelse till extra bolagsstämma i World Class Seagull International AB

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 11:22 CET

Aktieägarna i World Class Seagull Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2009, kl. 09.00 på adress: Isafjordsgatan 30B, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken den 16 december 2009 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast den 16 december 2009 kl. 16.00, till World Class Seagull International AB, att: Stefan Karlsson, Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@worldclass.se eller via tfn 08-444 1631

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på World Class hemsida www.worldclass.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara genomförd innan den 16 december 2009 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad nyemission av aktier.
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
9. Övriga frågor.
10. Stämmans avslutande.

Punkt 7 - Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 625 600 kronor genom nyemission av högst 6 256 000 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Norgesinvestor IV A/S (5 840 000 aktier), samt Ulf Bengtsson (416 000 aktier). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant till en kurs av 1,20 per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. innevarande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 29 december 2009.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket

Punkt 8 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor (motsvarande 10 000 000 aktier). Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket

Styrelsen World Class Seagull International AB