World Class

Kallelse till extra bolagsstämma i World Class Seagull International AB

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 11:20 CEST

Aktieägarna i World Class Seagull Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 november 2010, kl. 15.30 på adress: Nybrogatan 8, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken den 16 november 2010 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast den 16 november 2010 kl. 16.00, till World Class Seagull International AB, att: Stefan Karlsson, Isafjordsgatan 30C, 164 40 Kista, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@worldclass.se eller via tfn 08-444 1645.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på World Class hemsida www.worldclass.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara genomförd innan den 16 november 2010 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ärenden på stämman
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
8. Förslag till beslut om riktad nyemission
9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
10. Stämmans avslutande.

Punkt 7 - Val av styrelse
Såsom styrelse för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Johan Lundström som ordinarie styrelseledamot samt omval av ordinarie styrelseledamöterna Robert Fadel, Jan Gunnar Hartvig, Richard Björkman och Ulf Bengtsson. Ulf Bengtsson föreslås som ordförande för styrelsen. Hans Risberg, Staale Myrstad, Dag Rönnheden samt Mikael Fredholm föreslås som suppleanter.

Punkt 8 - Förslag till beslut om riktad nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 321 428,50 kronor genom nyemission av högst 13 214 285 aktier. Rätt att teckna de nyemitterade aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Norgesinvestor IV A/S 4 642 857 aktier samt Optimal Invest AB 8 571 428 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar till en kurs av 1,40 per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt betalning senast den 26 november 2010.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag rörande emissionen till Norgesinvestor IV A/S krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9 - Förslag till beslut ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital och  avseende antal aktier. Ändringarna är föranledda av styrelsens förslag om nyemission av aktier angivet under punkten 8. Föreslagen lydelse § 4 ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor”. Föreslagen lydelse § 5: ”Antalet aktier skall utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) stycken och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) stycken”. Styrelsen föreslår att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om nyemission angivet under punkten 8. Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna och avlagda rösterna.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)