World Class

Kallelse till extra bolagsstämma i World Class Seagull International AB

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 09:20 CET

Aktieägarna i World Class Seagull Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 december 2011, kl. 10.00 på adress: Isafjordsgatan 30C, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken den 13 december 2011 (avstämningsdagen), dels anmäla sig senast den 13 december 2011 kl. 16.00, till World Class Seagull International AB, att: Daniel Held, Isafjordsgatan 30C, 164 40 Kista, (märk kuvertet "Extra bolagsstämma"), eller via e-post:
daniel.held@worldclass.se eller via tfn: 076-2220350.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (en eller två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på World Class hemsida
www.worldclass.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara genomförd innan den 13 december 2011 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.


Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om riktade nyemissioner av aktier.
7. Övriga frågor.
8. Stämmans avslutande.

Punkt 6 - Förslag till beslut om riktade nyemissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 710 000 kronor genom nyemission av högst 17 100 000 aktier. Rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Norgesinvestor IV A/S. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar till en kurs av 0,80 kronor per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt betalning senast den 21 december 2011.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 665 000 kronor genom nyemission av högst 6 650 000 aktier. Rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Optimal Invest AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar till en kurs av 0,80 kronor per aktie och berättigar till utdelning fr.o.m. nästkommande räkenskapsår. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista samt betalning senast den 21 december 2011.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Handlingar i form av styrelseredogörelse och revisorsintyg kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida två veckor innan bolagsstämman samt finnas utskrivna och tillhandahållas av företaget fram tom stämmodagen.

Stockholm den 7 november 2011

Styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)