VLT AB

Kallelse till extra bolagstämma

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:17 CET

Aktieägarna i VLT AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 december 2006 kl 16.00 i VLT-huset, Slottsgatan 27, Västerås. Lokalerna öppnas kl 15.00 då VLT AB även bjuder på kaffe.

Deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara registrerad i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 12 december 2006,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 15.00 tisdagen den 12 december 2006, per telefon: 021-19 91 17, per fax: 021-19 91 02, per e-post: koncern@vlt.se eller per post under adress: VLT AB, Berit Lindvall, Box 3, 721 03 Västerås. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon-och personnummer (organisationsnummer), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten insändas i original i samband med anmälan.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd per tisdagen den 12 december 2006. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen samman¬kallad.
7. Godkännande av röstlängd.
8. Val till styrelsen mm
a. Ersättningsval
b. Tillsättande av suppleant till styrelsen
c. Arvode till suppleant
d. Val av suppleant

9. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i punkt 8
Styrelseledamoten Leif Zetterberg har utsetts till statssekreterare i Näringsdepartementet och han har därför avträtt från ledamotskapet. Enligt bolagsordningen skall ny styrelseledamot väljas om stämmovald ledamot avgår i förtid och suppleant inte finns.

Punkt 8 a: Mediaintressenter PLMS AB, som representerar omkring 53 procent av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att AnnKi Bryhn Jansson träder i Leif Zetterbergs ställe som ledamot av styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma.
AnnKi Bryhn Jansson, född 1954, är verksam inom media där hon har en lång erfarenhet som rådgivare kring medieinvesteringar med inriktning på kommunikations- och mediestrategier. AnnKi Bryhn Jansson äger inga aktier i bolaget.

Punkt 8 b: Mediaintressenter PLMS AB föreslår att en styrelsesuppleant utses för tiden fram till nästa årsstämma.
Styrelseledamot har meddelat att ledamotens närvaro på grund av hälsoskäl kan komma att begränsas.

Punkt 8 c: Mediaintressenter PLMS AB föreslår vidare att det vid årsstämman den 4 maj 2006 beslutade styrelsearvodet utvidgas med 60.000 kronor.

Vid årsstämman den 4 maj beslöts bl a att ett belopp om 1.220.000 kr skulle fördelas efter styrelsens beslut bland de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen har fördelat detta belopp så att stämmovald styrelseledamot erhåller arvode om 120.000 kr. För att kunna ge styrelsesuppleant arvode i paritet därmed för resterande del av mandatperiod föreslås att tidigare beslutat arvodesbelopp till styrelsen utvidgas med 60.000 kr.

Punkt 8 d: Mediaintressenter PLMS AB föreslår att till ny styrelsesuppleant utses Gunnar Thellnér.
Gunnar Thellnér, född 1944, är bosatt i Västerås. Han har mångårig industriell erfarenhet från ABB och innehar ett flertal styrelseuppdrag med anknytning till Mälarregionen. Gunnar Thellnér äger inga aktier i bolaget.

Västerås i november 2006 STYRELSEN