FIM Kapitalförvaltning AB

KALLELSE TILL FIM GROUP ABP:S BOLAGSSTÄMMA DEN 15 MARS 2007

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:34 CET

FIM GROUP ABP BÖRSMEDDELANDE 26.2.2007 kl. 15.30 Finländsk tid

KALLELSE TILL FIM GROUP ABP:S BOLAGSSTÄMMA DEN 15 MARS 2007

FIM Group Abp:s aktieägare sammankallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen den 15 mars 2007 klockan 15.00 i Restaurant Linna, Jugendsalen, adress Lönnrotsgatan 29, 00180 Helsingfors. Mottagandet av aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman börjar kl 14.15.

ÄRENDEN SOM KOMMER ATT BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

De ärenden som enligt paragraf 12 i bolagsordningen enligt kapitel 5 i aktiebolagslagen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Vid stämman skall

framläggas
1 bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen
2 revisionsberättelsen

beslutas om
3 fastställandet av bokslutet
4 ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
5 åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt det fastställda bokslutet
6 styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden

väljas
7 styrelsens ordinarie medlemmar samt
8 vid behov revisorer och revisorssuppleanter.

Preliminära uppgifter om företagets resultat för perioden 1.1. - 31.12.2006 samt styrelsens förslag till vinstutdelning har publicerats 5.2.2007. Bokslutskommunikén för år 2006 har publicerats 15.2.2007.

Bolagets styrelse föreslår för bolagsstämman att i dividend utdelas 0,14 euro per aktie. Ifall bolagsstämman beslutar om dividend enligt styrelsens förslag, är avstämningsdagen för dividend den 20 mars 2007 och dividenden utbetalas 27 mars 2007.

Styrelsen föreslår att som ordinarie revisorer för år 2007 väljs CGR-revisor Kim Karhu och CGR-revisor Kaija Leppinen, båda enligt sitt samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, CGR-revisor Jarmo Alén som en huvudsansvarig representant.

HANDLINGAR SOM FÖRESKRIVS I AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsens förslag och de handlingar som föreskrivs i aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna från och med den 8 mars 2007 på bolagets webbplats under adressen www.fim.com samt på bolagets huvudkontor vid Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors. Aktieägarna kan begära kopior av dessa handlingar per telefon av Tuula MacIntosh, tfn 09-6134 6323 eller per e-post, tuula.macintosh@fim.com.

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som har registrerats i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab, senast den 5 mars 2007 och som har anmält sig till stämman senast den 8 mars 2007 kl 12, finsk tid.

En innehavare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman om han senast den 5 mars 2007 har anmälts för temporär registrering i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman och om aktieägaren har anmält sig till stämman senast den 8 mars 2007 kl 12, finsk tid.

En aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget antingen

a) per brev till adressen FIM Group Abp / Tuula MacIntosh, Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors,
b) per telefon till numret +358 9 6134 6323 (Tuula MacIntosh) vardagar kl 9.00-16.00 finsk tid,
c) per telefax till numret +358 9 6134 6363, eller
d) med e-post till adressen tuula.macintosh@fim.com.

Bolaget skall ha mottagit anmälan senast den 8 mars 2007 kl 12.00 finsk tid.

Vi ber att få eventuella fullmakter i samband med anmälan.

Dörrarna till mötessalen öppnas och utdelningen av röstsedlar samt granskningen av fullmakter börjar den 15 mars 2007 kl 14.15 på mötesplatsen.


Helsingfors den 26 februari 2007

FIM Group Abp

Styrelsen

Ytterligare information

Risto Perttunen, CEO
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com

Timo T. Laitinen, CFO
+358 (0)9 613 46 525
timo.laitinen@fim.comDistribution:
Helsinki Stock Exchange
Media
www.fim.com

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2006 uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 284 anställda i slutet av 2006. www.fim.com