Home Properties

Kallelse till Home Properties årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 08:57 CET

Välkommen till Home Properties årsstämma den 28 mars 2007
Aktieägarna i Home Properties AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2007 klockan 17.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i Home Properties årsstämma har den aktieägare som:
dels är införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 22 mars 2007,
dels senast klockan 12.00 fredagen den 23 mars 2007 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Så blir man ägarregistrerad
Home Properties aktiebok förs av VPC. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i god tid före den 22 mars 2007.

Så anmäler man sig
Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
· per telefon 08-446 59 70
· per fax 08-753 13 80
· per post till Home Properties AB, Box 5845, 102 48 Stockholm
· eller via e-post: info@homeproperties.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge:
· namn
· person-/organisationsnummer
· adress och telefonnummer dagtid
· i förekommande fall antal (högst två) biträden som skall medfölja aktieägaren vid stämman.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Ärenden som skall behandlas på stämman
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören.

7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Förslag till beslut om valberedning.
12. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier.
14. Stämmans avslutande.

I samband med punkten 6 kommer en redogörelse för ersättnings- respektive revisionskommitténs arbete och funktion att lämnas.

Förslag till beslut avseende punkterna 1, 7b, 8-11 och 13

Valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 1, 8-11
I enlighet med beslut på årsstämman 2006 har en valberedning inrättats bestående av Petter A. Stordalen, representerande Home Invest AB, Ragnar Sjoner (valberedningens ordförande), representerande Choice Hotels Sweden AB, Bo Jansson, representerande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och Rolf Lundström, representerande Spar Hotel AB. Per den 31 januari 2007 representerade valberedningens ledamöter tillsammans 78,6 procent av aktierna i bolaget.

Punkt 1:
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse advokaten Claes Beyer till ordförande vid stämman.

Punkt 8:
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och att några suppleanter inte skall utses.

Punkt 9:
Valberedningen har inte lämnat något förslag avseende styrelsearvoden. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10:
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av årsstämman 2008 till ordinarie styrelseledamöter utse följande personer (omval):
Petter A. Stordalen, Jon Erik Brøndmo, Henrik A. Christensen, Bo Forsén, Clas Hjorth, Kjell Nilsson och Catherine Röhstö Sahlgren.
Till styrelsens ordförande föreslås Petter A. Stordalen.

Det antecknas att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, med Ulf Westerberg som huvudansvarig revisor, vid ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2008.

Punkt 11:
Valberedningens förslag innebär i huvudsak att en valberedning utses vid utgången av augusti 2007 som representerar de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, med uppgift att till årsstämman 2007 lägga fram förslag till beslut avseende
1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter och styrelseordförande.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2009.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 7b och 13
Punkt 7 b):
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret 2006 lämnas med 3,50 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 2 april 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning genom VPC ske torsdagen den 5 april 2007.

Punkt 13:
Styrelsens förslag innebär i huvudsak att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om förvärv på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av bolagets egna stamaktier med högst så många stamaktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med att förvärva egna stamaktier är att förbättra koncernens kapitalstruktur och på så sätt höja avkastningen på eget kapital och vinst per aktie.

Styrelsens förslag innebär vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, dels, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna stamaktier som likvid i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastighet, och dels med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna stamaktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag, verksamhet eller fastighet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. Syftet med bemyndigandet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra effektiva transaktionsstrukturer i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fasti
ghet.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 13 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 11, 12 och 13 samt yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på adress Grev Turegatan 9 i Stockholm, samt på bolagets hemsida från och med onsdagen den 14 mars 2007 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.


Stockholm den 26 februari 2007
Home Properties AB (publ)Styrelsen