Micronic Laser Systems AB

Kallelse till Micronics årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 11:30 CET

Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. Lokal: Galleriet.

Deltagande m m
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 23 mars 2007, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 23 mars 2007 kl.12.00, under adress Micronic Laser Systems AB (publ), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post: ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighets-handlingar som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan.

Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 mars 2007, då sådan registrering skall vara verkställd.

Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern- revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Styrelsens förslag till beslut om antagande av personaloptionsprogram 2007/2012 samt utgivande av teckningsoptioner till nyteckning av aktier respektive godkännande av förfogande över dessa inom ramen för personaloptionsprogrammet (se nedan).
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare jämte ändring av bolagsordningen (se nedan).


Följande filer finns att ladda ned:

Hela dokumentet
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=388791&fn=wkr0001.pdf