Cision

Kallelse till Observers årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:12 CET

Aktieägarna i Observer Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007 klockan 17.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm Anmälan m.m. För att äga rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2007, dels senast fredagen den 23 mars 2007, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Observer AB, 114 88 Stockholm, eller per telefon 08-507 410 00, eller fax 08-507 410 25 eller via e-post: info.ab@observergroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt i förekommande fall uppgift om antal biträden (högst två). Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 23 mars 2007, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Ombud m.m. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulrika Nyberg, Communications Manager, tfn: +46 8 507 417 28 e-post: ulrika.nyberg@observergroup.com Observer förbättrar kunders konkurrenskraft genom integrerade tjänster och webbaserade portallösningar för omvärldsbevakning, reputation & campaign management och hantering av mediekontakter. Observer AB är noterat på nordiska börsen och har cirka 20 000 aktieägare. Bolaget har cirka 2 700 anställda och omsatte 1,9 miljarder kronor 2006. Observer bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal och Litauen.