Firefly AB

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I FIREFLY AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:24 CEST

Aktieägarna i Firefly AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 23 maj 2006 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Textilgatan 31, 3 tr, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall
dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 17 maj 2006.
dels göra anmälan till bolaget under adress Box 92201, 120 09 Stockholm, eller per telefon 08-449 25 00 eller fax 08-449 25 01, senast onsdagen den 17 maj 2006 kl 17.00.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 17 maj 2006.

Ärenden:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisor och eventuell revisorssuppleant.
13. Ändring av bolagsordning.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
15. Stämmans avslutande.

Ad. 9 Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 30 öre per aktie.

Ad. 12. Val av styrelse
Aktieägare, som tillsammans äger mer än 40 % av aktierna, har underrättat bolaget att man önskar omval av styrelsens ledamöter Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger och Lennart Jansson. Nyval av revisor är inte aktuellt.

Ad. 13 Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår ett flertal ändringar innebärande att bolagsordningen anpassas till de regler som gäller enligt den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

I samband med stämman kommer vissa förfriskningar att serveras.

Välkomna!

Stockholm i april 2006

Firefly AB (publ)

Styrelsen
Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.