A-COM Communication Aktiebolag

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 18:24 CEST

Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 8 oktober 2003 klockan 16.00.

Styrelsen i A-Com har den 9 september 2003 beslutat att genomföra det finansieringspaket som tidigare aviserats i pressmeddelande den 5 september 2003. Utöver ordinarie ärenden på bolagsstämman har styrelsen därför föreslagit att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 25.030.314 kronor, genom en nyemission av sammanlagt högst 50.060.628 aktier, envar aktie om nominellt 50 öre. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en gammal aktie berättigar till teckning av tre nya aktier. Företrädesemissionen är till 100% säkerställd av ett konsortium bestående av bolagets huvudägare, ledning samt ett antal externa intressenter.

Styrelsen beslutade vidare att föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om att bolaget skall uppta ett förlagslån om nominellt 100 kronor genom emission av skuldebrev förenat med högst 7.197.605 avskiljbara optioner att teckna aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldebrevet förenat med avskiljbara teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma A-Com Interactive AB, med rätt och skyldighet att avskilja teckningsoptionerna och överlåta dessa till medlemmar i ovan nämnda konsortium, som ersättning för utställda emissionsgarantier.

Styrelsen föreslår även att den ordinarie bolagsstämman skall besluta om två nyemissioner av sammanlagt högst 6.528.138 aktier med kvittningsrätt. Emissionerna riktas till Intangible Holdings S.A. samt Esterel Marketing B.V. som skall äga rätt att teckna emissionerna och betala aktierna genom kvittning av fordran på Bolaget.

Vidare föreslår styrelsen att den ordinarie bolagsstämman beslutar om ändring av bolags­ordningen innebärande att aktiekapitalet lägst skall utgöra 30.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.

Slutligen föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om överlåtelse av rörelsen i Locomotiv Action Marketing Reklambyrå KB till tidigare anställda i A-Comkon­cernen.

Den fullständiga kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande. Kallelsen kommer att vara införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 10 september 2003.

Kaupthing Bank Sverige är finansiell rådgivare till A-Com AB.

FÖR MER INFORMATION
Roland Nilsson, styrelseordförande, A-Com AB, 08-578 078 00
Fredrik Sandelin, VD och koncernchef, A-Com AB, 08-587 078 00
www.a-com.se

A-Coms affärsidé är att attrahera, vässa och accelerera talang i syfte att bygga varumärkesdrivande specialistbolag inom marknadskommunikation. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga kundvärde - Spetskompetens i samverkan.
A-Com är en av Nordens största aktörer inom marknadskommunikation och varumärkesrelaterade tjänster med 25 delägda specialistbolag.