Arcam AB

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:30 CEST

Styrelsen i Arcam AB (publ), org. nr 556539-5356, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 28 juni 2004 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, Mölndal.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 juni 2004, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, eller per fax 031 – 710 32 01, eller via e-mail catarina.boberg@arcam.com senast torsdagen den 24 juni 2004, kl. 12.00. Vid anmälan skall anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 18 juni 2004 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda dag.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning.
7. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2003.
b) disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret 2003.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 4 till följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst femmiljoneråttahundratusen (5.800.000) kronor och högst tjugotremiljonertvåhundratusen (23.200.000) kronor"
11. Styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill 31 juli, 2004 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Nyemission av aktier skall ske till kursen 3 kr. Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning skall emitteras till nominellt belopp. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 2.500.002 kr.
12. Styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 4.000.000 kr.
13. Övriga frågor.
14. Stämman avslutas.

Årsredovisning för 2003 samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10-12 finns tillgängligt hos bolaget från och med den 14 juni 2004. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som före bolagsstämman önskar besöka Arcam för visning av verksamheten är välkomna till Krokslätts Fabriker 30 kl. 17.00.

Göteborg i maj 2004
Styrelsen