Tele 5 AB

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TELE5 VOICE SERVICES AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:20 CEST

Aktieägarna i Tele5 Voice Services AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 11 maj 2006, kl 10.00 i Hägersten, Västberga allé 26 i Aphone i Sverige AB:s lokaler.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar deltaga skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 5 maj 2006, dels senast tisdagen den 9 maj 2006 anmäla sig till bolaget på telefon 08-525 076 00, e-mail: info@tele5.se eller postadress: Tele5 Voice Services AB (publ), Mörby Centrum, 182 31 Danderyd

Vid anmälan skall uppges aktieägares namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt i original översändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande på stämman
2 Godkännande av dagordning
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6 framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7 beslut:
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8 fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9 val av styrelse och i förekommande fall revisor
10 Antagande av ny bolagsordning med anledning av ny aktiebolagslag.
11 Framläggande av förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Nyemission får avse högst 1.000.000 antal aktier.
12 Bolagsstämmans avslutande.

Handlingar

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ari Liukko, VD och styrelseledamot

Tel: 08-525 076 00
Mobil: 0733-15 15 15
E-mail: ari@tele5.se
www.tele5.se