ReadSoft

Kallelse till ReadSofts årsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:22 CEST

Aktieägarna i ReadSoft AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 25 april 2006 klockan 15.00 i Teatersalen på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 19 april 2006 var införd i bolagets aktiebok, som förs av VPC AB, dels anmäla sitt deltagande senast kl. 16.00 den 19 april 2006.

Anmälan kan göras per post till bolagets adress ReadSoft AB, S Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, per telefon 042-490 21 00, per fax 042-490 21 20 eller på ReadSofts hemsida med adress www.readsoft.se . Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden som skall anmälas enligt ovan.
Program vid stämman
14.00 – 15.00 Registrering och lättare förtäring
15.00 – Stämman öppnas

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19 april 2006 och bör begäras i god tid före detta datum.


Den fullständiga kallelsen bifogas i pdf

För mer information kontakta
ReadSoft AB
Jan Andersson, VD
Tel: 0708 -37 66 00 eller
Jonna Opitz, Informationschef
Tel: 0733-37 86 68
E-post: jonna.opitz@readsoft.com

Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.