ReadSoft

Kallelse till ReadSofts årsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 09:50 CEST

Aktieägarna i ReadSoft AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 april 2012 kl. 15.00 på Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, i Helsingborg.

Anmälan


Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 20 april 2012 vara införd i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, dels anmäla sitt deltagande senast kl. 16.00 den 20 april 2012.

Anmälan kan göras på bolagets hemsida med adress www.readsoft.se, per post till bolagets adress ReadSoft AB, S Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, per e-post till bolagsstamma@readsoft.com, per telefon 042-490 21 00 eller per fax 042-490 21 20. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det. För sådan beställning gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 april 2012 och bör begäras i god tid före detta datum.

Program vid stämman

14.00 – 15.00  Registrering och lättare förtäring
15.00 –           Stämman öppnas


Läs den fullständiga kallelsen i bifogad pdf.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-03-27 kl 08.30.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB (publ)                                                                                             
Lars Hörberg, Bolagsjurist
Tel: 0708 - 37 66 53
E-mail: lars.hoerberg@readsoft.com 

Johan Holmqvist, Informationschef 

Tel: 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.