Vadstena kommun

Kallelse till/underrättelse om Bygg- och Miljönämndens sammanträde

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:55 CET

Plats: Kommunhuset, Vävaren
Tid: tisdag 2006-12-05, kl 08.00
Pressen informeras tisdag 2006-12-05, kl. 13.15 (tiden är preliminär)
Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara
Ärendelista till Bygg- och miljönämndens sammanträde 2006-12-05

OBS ärenden markerade med fet/kursiv stil är myndighetsärenden och kommer att behandlas efter de offentliga ärendena.

1. Godkännande av föredragningslistan.
2. Ersättare, justering och jäv.
3. Information
3.1 Utformning av planeringstöd för vindkraft
3.2 Anmälan om ej undanröjda enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmän plats
3.3 Intresseanmälan , nybyggnad av flerbostadshus, Vadstena 4:44
3.4 Intresseanmälan, nybyggnad av hotell, Vadstena 4:44
3.5 Skissförslag Hamn och slottsområdet
4. Allmänna ärenden
4.1 Övergångsställe/Östenssons
4.2 Förslag till sammanträdesdagar 2007
4.3 Länsstyrelserna, översvärmningsrisker i fysisk planering
4.4 Personalärenden
4.5 Ekonomirapport
5. Miljö- och hälsoskyddsärenden
5.1 Taxeförslag för Bygg- och miljönömndens offentliga kontroll inom livsmedels- och foder områdena i Vadstena kommun.
Omedelbar justering
5.2 Timtaxa för Bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livsmedelområdet i Vadstena kommun.
Omedelbar justering
5.3 Förslag till ändrad delegationsordning för Bygg- och miljönämndens verksamhet avseende den kommande livsmedels- och foder kontrollen i Vadstena kommun
5.4 Rapport av utfört arbete med sanering av blinderingsvallarna på Vadstena Skyttegilles skjutbana Östra Starby
5.5 Anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38§ punkt 1 på fastigheten Plöjaren 7 i Vadstena kommun
5.6 Anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38§ punkt 1 på fastigheten Kümmerlinggården, Arneberga 1:10 i Vadstena kommun
5.7 Anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38§ punkt 1 på fastigheten Lekbrodern3, friskvårdsanläggning i Vadstena kommun
5.8 Mobilmaster på S:t Persskolan
6. Fastighetsärenden
6.1 Klosterängen 1,2,3 och 4
7. Planärenden
7.1 Genomgång aktuella planärenden
7.2 Värdshuset GC-väg
Efter samråd
7.3 Klosterängen 5 – villor
Efter utställning
7.4 Klosterängen 2 och 4
För samråd
7.5 Folkskolan 32 och 39
För samråd
7.6 Helgeandsgården 4
För samråd
7.7 Hallen och Burskapet
7.8 Tyskeryd 1:13
8. Bygglov
8.1 Hotellet 8 ändrad användning av affärslokaler, inredande av ytterliggare lokal, skyltanordning och utvändig ändring
8.2 Medhamra 1:1 Nybyggnad av vindkraftverk
8.3 Sjögården 13 Utvändig ändring
9. Förhandsbesked
10. PBL-kap 10 ärenden
10.1 Tuledet 2
11. Kännedomsärenden
11.1 Plan- och bygglovsenheten
11.2 Miljö- och hälsoskyddsenheten
12. Delegeringsärenden
12.1 Plan- och bygglovsenheten
12.2 Miljö- och hälsoskyddsenheten
13. Remisser
13.1 Friluftsfrämjandet anhållande om att få bli remissinstans
13.2 Länsrätten ang. tillämpning av plan- och bygglagen
13.3 Länsstyrelsen förslag om upphävande av samtliga förordnanden om skydd för landskapsbilden i Östergötlands län
13.4 Kommunstyrelsens ärende Revidering av översiktsplan för vindkraftverk i Ödeshögs kommun

Välkomna!
Gary Sparrborn
Bygg- och miljönämndens ordförande