Industrivärden AB

Kammarrätten har idag delvis bifallit Industrivärdens överklagande av Länsrättens domar

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 17:02 CET

Kammarrätten har idag delvis bifallit Industrivärdens överklagande av Länsrättens domar avseende schablonintäkt för aktier i dotterbolag. Domarna innebär att avräkning av skulder i holdingbolag godtas. Den tillkommande skatten en-ligt Länsrättens domar minskas med 24 mkr till 42 mkr.

Vid beskattning av investmentbolag gäller att realisationsvinster på aktier är skattefria men i gengäld beskattas en schablonintäkt som tidigare uppgick till 2 procent av ak-tieportföljens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång. För aktier i dotterbolag gällde härvid enligt en skrivelse från Riksskatteverket 1991 att schablonintäkten skul-le baseras på dotterbolagens substansvärde.

Länsrätten höjde i domar 2002 AB Industrivärdens taxering för inkomståren 1997-2000 avseende underlaget för schablonintäkt på aktier i dotterbolag. Totalt innebar domarna skatt med 66 mkr. Industrivärden hade följt skrivelsen från Riksskatteverket för värdering av aktier i dotterbolag och överklagade därför Länsrättens domar.

Information i ärendet har löpande redovisats i Industrivärdens årsredovisningar (se not 13 i årsredovisningen 2005) och någon skatteskuld har inte bokförts.

Kammarrättens domar innebär att avräkning av skulder i holdingbolag godtas i enlig-het med Industrivärdens yrkande. Den tillkommande skatten enligt Länsrättens do-mar om 66 mkr minskas härigenom med 24 mkr till 42 mkr. I och med Kammarrät-tens domar tillkommer, enligt skattemyndighetens tidigare beslut, skatt om 9 mkr för inkomståret 2001.

Enligt nu gällande lagstiftning utgår ingen schablonintäkt för näringsbetingade aktier, som utgörs av onoterade aktier inklusive aktier i dotterbolag samt marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst 10 procent av röstetalet. Vid utgången av 2005 uppgick andelen näringsbetingade aktier till 97 procent av Industrivärdens ak-tieportfölj varför skattereglerna om schablonintäkt idag är av liten betydelse för Indu-strivärden.

Stockholm den 21 mars 2006

AB Industrivärden (publ)

För ytterligare information kontakta:
Carl-Olof By, Vice verkställande direktör, tel. 08-666 64 00