Landstinget i Jönköpings län

Kampanj minskar dödsfall på sjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:45 CEST

Idag dör cirka 100 patienter i månaden på de tre sjukhusen i Jönköpings län. I juni 2007 ska siffran vara nere i 75. Det är målet för en kampanj som sätter hälso– och sjukvården som ett sammanhållet system på sitt tuffaste kvalitetsprov hittills.

– Vi talar om undvikbara dödsfall vid det aktuella vårdtillfället, säger Urban Jürgensen, projektledare och tidigare chef på kvinnokliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö.

Först i Sverige
Landstinget i Jönköpings län är först i Sverige med att använda dödsfallen som kvalitetsmått. En tjugofemprocentig minskning av dödsfallen kan låta mycket, men målet är inte satt på en höft. Erfarenheter från USA och England, se nedan, visar att det är möjligt.

– Antalet dödsfall är ett bra mått. Det är lätt att mäta och enkelt jämförbart med andra sjukhus. Det speglar dessutom hela sjukvårdssystemets resultat, inte en enstaka klinik eller vårdcentral.Vill dö hemma
Det är hisnande uppgifter Urban Jürgensen presenterar.
Av dem som dör på länets sjukhus är det 85 procent, som inte räknat med det när de läggs in. Tvärtom har de flesta väntat sig att bli botade eller åtminstone bättre. Självklart är inte alla dödsfall möjliga att undvika. Det är trafikolycksfall, hjärtinfarkter och nytillstötta sjukdomar, där patientens allmäntillstånd är så dåligt att livet inte går att rädda.15 procent av de som dör på sjukhusen är vård i livets slutskede. Men också den siffran går att minska. I projektet har man frågat ett antal patienter var de vill vårdas i livets slutskede. I hemmet, svarar 99 procent.

Följ vårdprogrammen!
Hur ska det gå till att minska antalet dödsfall med 25 i månaden?
Det är billigt och det är inga stora förändringar som krävs, sammanfattar Urban Jürgensen. Han pekar på några nyckelområden:

Standardisering av vårdarbetet. Att alla medarbetare gör som det är sagt att det ska göras.
– Vi har redan vårdprogram för hur hjärtinfarkter ska behandlas optimalt, men de följs inte i tillräcklig utsträckning. Samma sak gäller lunginflammationer.
Minska antalet dödsfall på grund av blodförgiftning.
– Personalen ser inte alltid varningstecknen.
Minska antalet dödsfall i lunginflammation.
– Många äldre multisjuka patienter dör av en lunginflammation och vi tycker det är okej, och det kan det vara, men inte alltid. Det viktiga är att vi gör ett medvetet val. Antingen sätta in en kraftfull antibiotikakur eller avstå.
Bättre beredskap vid kirurgiska infektioner.
– De följs inte upp systematiskt.
Se varningstecken i tid.
– De flesta patienter signalerar långt innan de får ett hjärtstillestånd att de håller på att bli sämre. Det kan vara i form av ökad puls, svårigheter med andningen, ändrade syrgasnivåer.
Sprida goda exempel.
Urban Jürgensen framhåller intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov som ett föredöme. Den har bland de lägsta siffrorna i landet när det gäller vårdrelaterade infektioner och dödligheten har sjunkit kraftigt under 2000–talet.
Gemensamt mål

Enheter inom Landstinget ska den närmaste tiden ta fram förslag på egna förbättringsprojekt i mindre skala som ska leda till det gemensamma målet.

Urban Jürgensen är övertygad om att det går att förbättra vårdkvaliteten rejält genom att fokusera på den sjukhusrelaterade dödligheten.
Men för att lyckas minska dödsfallen med 25 procent måste kampanjen bli ett projekt för alla chefer inom sjukvården.Lägre dödlighet än rikssnittet

25 dödsfall färre på sjukhusen varje månad väcker frågan om hur det står till med vårdkvaliteten idag. Vad ska Landstingets medarbetare svara släktingar och grannar?
– I den enda jämförelse som har gjorts hittills i Sverige ligger dödligheten på länets tre sjukhus lägre än riksgenomsnittet, svarar Urban Jürgensen. Länsinvånarna kan med stor tillförsikt söka vård särskilt nu när vi fokuserar på att förbättra de brister som finns i säkerhet och kvalitet.


Amerikansk kampanj visar vägen

I USA deltar 2850 sjukhus i en kampanj för att minska dödsfallen med 100 000 på 1,5 år.
Målet ska nås den 14 juni 2006.Urban Jürgensen har på plats studerat utvecklingen på ett sjukhus i Tallahassee.
– De har lyckats sänka dödligheten med 25 procent, berättar han. Följden har blivit att de har lättare att rekrytera nya läkare och ekonomin har förbättrats.Dödligheten minskade
Kampanjen har stor genomslagskraft i amerikanska media och har gjort IHI, Institute for Healthcare Improvement välkänt. IHI är den organisation som är navet i Uppnå Perfektion, det kvalitetsarbete som Landstinget i Jönköpings län är en del i.


Även i Storbritannien har det nåtts anmärkningsvärda resultat genom att sätta mål för den sjukhusrelaterade dödligheten. Sjukhuset i Walsall hade den högsta dödligheten i landet 2001. Tre år senare har den sjunkit till 80 procent av riksgenomsnittet.Stickprov följer index

Både i USA och Storbritannien används ett vägt index för att jämföra sjukhusdödligheten. Då har man tagit hänsyn till faktorer som vilken typ av kliniker som finns på sjukhuset, befolkningens åldersstruktur, diagnoser med mera.I Sverige går det ännu så länge inte att använda detta index. Det saknas färsk regelbunden statistik. Därför har Landstinget valt att följa dödsfallen på sjukhus i absoluta tal.

– De stickprov vi har gjort visar att kurvorna för antalet dödsfall följer indexet, säger Urban Jürgensen.Läs mer om kampanjen i USA på IHIs webbplats.
http://www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign/