Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Kampanjveckan Vart femte barn: Fler kan få hjälp

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2012 10:00 CET

Måndagen den 13 februari inleds en uppmärksamhetsvecka för barn som växer i familjer där någon anhörig har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Ett fåtal nås av det stöd och den hjälp som samhället erbjuder, främst för att de inte upptäcks. Enligt Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund) senaste rapport erbjuder en klar majoritet av landets kommuner (192 av 232 svarande) stödgruppsverksamhet men knappt en procent (0,9 procent) av barn till föräldrar med riskbruk nås av gruppverksamheterna.

Syftet med 2012 års insatser är dels att uppmärksamma barnen, dels att upplysa om vilka stödinsatser som finns nationellt, regionalt och lokalt. Ett 70-tal lokala aktiviteter runt om i landet har rapporterats in till  kalendariet på www.vartfemtebarn.se.


Bakgrund

Under vecka 7, i samband Alla-hjärtans-dag, genomförs en uppmärksamhetsvecka för barn som far illa av föräldrars alkohol- eller narkotikakonsumtion. Veckan arrangeras utifrån internationell modell och liknande veckor har länge arrangerats i Storbritannien, USA och Tyskland. Enligt beräkningar från Statens folkhälsoinstitut uppger närmare 400 000 barn och ungdomar upp till 18 år, vart femte barn, att de känner oro och olust i varierande grad av vuxnas drickande eller drogande. Uppmärksamhetsveckan arrangerades för första gången i Sverige år 2011.

Bakom 2012 års uppmärksamhetsvecka står Blå Bandet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Ersta Diakoni, FAS-föreningen, Hela Människan, IOGT-NTO, Junis, KSAN, MADD, Maskrosliv, Mentor Sverige, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Musketörerna, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, Sensus, Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor, Stiftelsen Trygga barnen, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsungdom, Ungdomens Nykterhetsförbund, Vuxenkontraktet och Våra gårdar.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.