Livsmedelsverket

Kan man jämföra olika risker i maten?

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:13 CET

Livsmedelsverket deltar i ett EU-projekt om livsmedelssäkerhet - SAFE Foods. Projektets mål är att myndigheterna i Europa ska få bättre möjligheter att bedöma och hantera risker i maten.
Därigenom hoppas man skapa ett ökat förtroende från konsumenterna för våra livsmedel och myndigheternas riskhantering.

I konventionell, storskalig livsmedelsproduktion inom EU använder man välkända bekämpningsmedel för vilka det finns gränsvärden.
Kunskapen är relativt god om hur man ska hantera bekämpningsmedel för att försäkra sig om att de inte ska orsaka negativa effekter på människors hälsa genom kosten.

Risker i ekologisk mat
Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar, men man vet idag relativt lite om eventuella hälsorisker som hör samman med denna produktionsmetod.
När man framställer livsmedel utan bekämpningsmedel kan man få andra typer av giftiga ämnen att ta hänsyn till. Dels finns ämnen som produceras naturligt, av grödan själv, som försvar mot t ex skadedjur, och dels kan grödan angripas av mögel, som kan producera mögelgifter, som även i små doser kan ge allvarliga effekter.
Kunskapen om dessa ämnen är i dagsläget mycket begränsad. Naturliga gifter förekommer även i konventionellt framställda livsmedel, men det finns i vissa fall misstankar om att halterna kan öka när man odlar utan bekämpningsmedel.

Ny modell för att jämföra risker
Ett av målen inom projektet SAFE FOODS är att presentera en ny modell för att jämföra risker mellan bekämpningsmedel och olika typer av naturliga gifter. Detta är relativt nytt inom området livsmedelssäkerhet.
Tidigare har man ofta nöjt sig med att konstatera att ett visst ämne i en viss dos kan ge upphov till negativa hälsoeffekter. Man har dock sällan försökt jämföra olika ämnens effekt och farlighet med varandra.

Pusselbitar
Man har i projektet SAFE FOODS undersökt olika riskanalysmetoder och utvärderat dessa utifrån perspektivet livsmedelssäkerhet och riskjämförelse. Slutsatsen är att ingen av de många metoder som finns beskrivna kan uppfylla projektets krav. Däremot finns det pusselbitar som man skulle kunna plocka från några olika metoder, och sätta samman till ett nytt modellsystem för att jämföra hälsorisker.

Framtida arbete
En arbetsgrupp vid Livsmedelsverket har skissat på hur en sådan, framtida riskvärderingsmodell skulle kunna se ut och hoppas få vidareutveckla denna i nästa etapp av projektet.
Faktorer som har visat sig viktiga att ta hänsyn till, är t ex vilken typ av effekt som uppträder hos den enskilda individen som drabbas, hur allvarligt detta påverkar hälsan, om effekten är övergående eller inte, och hur stor andel av befolkningen som drabbas.


Ytterligare upplysningar:
Ulf Hammerling, toxikolog: 018-17 57 52
Nils-Gunnar Ilbäck, toxikolog: 018-17 57 50

En rapport från den svenska arbetsgruppen vid Livsmedelsverket har publicerats:
Comparative hazard characterization in food toxicology
SLV-rapport nr 23 – 2005
Den kan beställas från Livsmedelsverket via kundtjanst@slv.se, 018-17 55 06, fax 018-17 55 11 eller via webbutiken http://webbutiken.slv.se/

Projektet har också en hemsida för allmänheten där målen och organisationen beskrivs översiktligt (www.safefoods.nl)