ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Kan sjukvården bli en tillväxtmarknad?

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 11:01 CEST

I USA är sjukvården en sektor som skapar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Nettotillskottet av nya jobb i den privata sektorn de senaste fem åren har i stor utsträckning skapats inom hälso- och sjukvården med angränsande branscher. Samtidigt innebär det försäkringsbaserade systemets konstruktion tunga kostnader för amerikanska arbetsgivare och att ett stort antal människor saknar försäkring.

I Kanadas sjukvårdssystem används budgetbegränsningar för att hålla kostnadsökningarna under kontroll och dessutom finns ett förbud mot kompletterande privat finansiering. Ett sådant system kan inte betecknas som en tillväxtmarknad.

Det konstateras i en ny rapport från ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, som analyserar sjukvårdsektorns tillväxtmöjligheter med en studie av erfarenheter i Kanada och USA som utgångspunkt.

Sjukvårdens roll i tillväxtpolitiken beror på hur man väljer att betrakta den och det finns två huvudsakliga modeller. En offentligt administrerad modell som bland annat syftar till att hålla kostnadsökningarna under kontroll (lågkostnadsmodell), samt en marknadsbaserad modell där sjukvårdssektorn tillåts växa. Exempel på den förstnämnda modellen är de kanadensiska och svenska systemen medan USA är ett exempel på ett marknadsbaserat system.

I vissa avseenden har USA den bästa vården i världen med den senaste medicintekniken och behandlingsmetoderna. Den omfattande sjukvårdssektorn driver också forskning och utveckling. Baksidan är ett stort antal oförsäkrade och att folkhälsan inte står i proportion till de höga utgifterna för sjukvården.

Det kanadensiska systemet förbjuder kompletterande privat finansiering av den sjukvård som omfattas av det offentliga åtagandet, samtidigt som medborgarna har rätt till fri sjukvård. För att begränsa kostnadsökningarna måste därför tillgången ransoneras, vilket resulterar i köer och bristande tillgänglighet samt mindre användning av ny medicinteknik.

- Vilken roll sjukvården ska spela i Sverige i framtiden är ett politiskt val och beror på hur sjukvårdens inneboende målkonflikter hanteras, särskilt mellan vård på lika villkor och sjukvården som tillväxtmarknad, menar Björn Falkenhall, ansvarig för rapporten.

- Frågan om svensk sjukvårds tillväxtmöjligheter är i dag en aktuell fråga för många aktörer i samhället. Vår rapport om sjukvården i USA och Kanada bör kunna vara ett bidrag till att öka kunskapen om hur sjukvården i Sverige kan organiseras och finansieras i framtiden, säger Suzanne Håkansson, chef för ITPS avdelning för omvärldsanalys.

För mer information kontakta:
Suzanne Håkansson 08-456 67 36