Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Kan Sveriges toppolitiker ge raka besked inför valet 2010?

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 11:42 CEST

Oberoende av partifärg är av vikt för svenska medborgare/vårdkonsumenter att få klara raka besked i demokrati och rättsäkerhets fråga!

Sedan 1995 är Sverige ingåendes i EU-gemenskapen. Den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad existerar inom EU/EES vilket EU-rättspraxis fastslagit i många domar. Denna EU-rättspraxis är Sverige via avtal skyldiga att tillämpa. Vi upptäckte att svenska myndigheter icke tillämpar EU-rättspraxis fullt ut och därmed förhindrar den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad.

Därför anmäldes staten Sverige 2009-05-27 till EU-kommissionen(EUK) av arbetsgruppen AMBU för brott mot detta ingångna avtal. Utredningen är påbörjad av EUK och därmed konstateras att det finns substans i anmälan. Sverige besvarade EUK:s frågeställning, utifrån den anmälan som vi gjort, 2010-07-21. Arbetsgruppen AMBU yttrade sig över Sveriges svar till EU-kommissionen 2010-09-05, du kan läsa hela skrivelsen på www.nackskadeforbundet.se .

I detta yttrande till EUK från AMBU framkommer att myndigheten Försäkringskassan icke tillämpar EU-rättspraxis och förhindrar därmed den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES avsiktligt, det kan icke uteslutas.

Arbetsgruppen AMBU vill tillsammans med de vårdkonsumenter som vi är behjälpliga till i dessa frågor, få svar på följande frågor;

Staten Sverige, via Försäkringskassan(FK) förhindrar generellt den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES i beslut för dessa personer. Vi har delgivit berörda toppolitiker vår insikt men ingen bryr sig.

Frågor inför valet 2010 till toppolitikerna som är av vikt att få svar på ur rättsäkerhetssynpunkt:

1. Skall ni, oberoende av partifärg, mörklägga att rättsäkerheten generellt är helt satt ur spel av FK för svenska vårdkonsumenter i vad ovanstående delgivits er inför valet 2010?

2. Sverige anger i sitt svar till EUK det ”allmänna sjukvårdssystemet( administrativt och praktiskt vårdutförande) som rättsbas trots att det som gäller är ”Det svenska allmänna sjukförsäkringssystemet är det juridiska begreppet som är verifierad genom lagstiftningen.”. Är denna definitions förvillning avsiktligt införd i Sveriges svar till EUK för att skydda bl.a. FK?

3. Trots Regeringsrättsdom år 2004, som bl.a. beviljade(utifrån EU-rättspraxis) Jelinek EU-rättigheten till bättre vård(tvärtemot vad FK ansåg) i Tyskland så fortsätter FK år 2008-2010 att generellt underlåta/förhindra vårdkonsumenter rätten till bättre vård inom EU/EES. Har toppolitikerna, utifrån demokrati och rättsäkerhet, för avsikt att fortsätta ingå i denna förhindran av rättsäkerheten inom bl.a. FK?

Kontakta AMBU gruppen, Bert Magnusson via e-post bert.magnusson@nackskadeforbundet.se och läs gärna på www.nackskadeforbundet.se AMBU-gruppens yttrande till EUK av 2010-09-05. Du kan också ringa 0281-30059

Arbetsgruppen AMBU

Bert Magnusson, en av tre i arbetsgruppen AMBU.

 

Om författaren

Bert Magnusson är en av tre i arbetsgruppen AMBU

Om AMBU
Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka "brinner" vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten! Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad. Läs mer på www.nackskadeforbundet.se