Cardo AB

Kapitalmarknadsdag: Cardo möter framtidens globala utmaningar

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 17:19 CET

Utvecklingen av Cardo till en kundorienterad och innovativ industrikoncern fortsätter. Företagets inriktning med ökat inslag av globala kunder, service och värdehöjande lösningar har visat sig framgångsrik. Det konstaterade Peter Aru vid en välbesökt kapitalmarknadsdag i Stockholm idag.

– De mål som sattes upp för koncernens business to business-divisioner 2005 infriades 2008. Under 2009 lyckades vi i en mycket besvärlig marknadssituation ställa om vår produkt- och marknadsmix och tillsammans med vidtagna sparåtgärder har Cardo under de första nio månaderna 2010 lyckats stärka rörelsemarginalen ytterligare, sa Peter Aru, Cardos VD och koncernchef.


Cardo har den övervägande delen av sin försäljning i Europa men expanderar på nya tillväxtmarknader. Verksamheten inriktas på stora, internationella eller nationella kunder med återkommande affärer. Kundernas omfattande servicebehov står i centrum och skapar en betydande eftermarknad som idag står för 38 % av koncernens omsättning. Huvuddelen av verksamheten bygger på en liknande affärslogik: kritiska applikationer, fokus på helhetslösningar och service till utvalda tillväxtsegment.

– Vi är idag ett starkt och mer samordnat bolag som bättre utnyttjar de synergier som finns i koncernen. Närvaron på tillväxtmarknader som Kina förstärks bland annat med en ny tillverkningsanläggning. Vi har en spännande utveckling framför oss med produkter och lösningar som möter några av vår tids största globala utmaningar som ökat behov av rent vatten, effektiva transporter och sänkt energiförbrukning, konstaterar Peter Aru.

Under 2010 har Cardo samordnat sin verksamhet i tre divisioner. De två största divisionernas verksamheter och marknader presenterades närmare under kapitalmarknadsdagen.


Cardo Entrance Solutions
Cardos största division, Cardo Entrance Solutions, tillverkar och säljer kompletta port-, docknings- och servicelösningar till kunder inom bland annat transport, logistik, flygindustri, tillverkning och handel. Dessutom har man ett av Europas största sortiment av garageportar för privat bruk. Ove Bergkvist, divisionschef, beskrev en marknad där industrikunderna i allt större grad fokuserar på helhetslösningar som bland annat inkluderar service och energioptimering.

Vidare konstaterade Ove Bergkvist att det varit ett utmanande år men att ett målinriktat arbete med att fokusera på lönsamma kundsegment och effektivisera verksamheten har påverkat rörelsemarginalen positivt.


Cardo Flow Solutions
Divisionen Cardo Flow Solutions fokuserar på lösningar inom vattenrening och avlopps-vattenhantering och Peter Aru, divisionschef, redogjorde för en positiv resultatutveckling och poängterade de stora möjligheter som finns på de marknader där bolaget verkar. Urbanisering och befolkningstillväxt ökar fokus på den globala klimatfrågan och miljölagstiftning och behovet av rent vatten och investeringar i infrastruktur ökar allt mer.

Nya finansiella mål och utdelningspolicy
Under dagen presenterades också nya finansiella mål för verksamheten:

Organisk tillväxt*                                               > 6 %
Rörelsemarginal                                                > 10 %
Avkastning på sysselsatt kapital                          > 20
Nettoskuldsättningsgrad                                    < 1,0 ggr
Utdelningspolicy (årets resultat efter skatt)          > 50 %


* Till jämförbara kurser, inkl. pris och volym


De finansiella målen skall med undantag för utdelningspolicyn och nettoskuldsättningen ses över en konjunkturcykel.

Det sammanfattade budskapet till de analytiker, investerare och journalister som besökte kapitalmarknadsdagen var att Cardo fortsätter effektivisera verksamheten, utvecklar nya produkter och lösningar samt fokuserar på att växa på nya marknader. Goda marknadspositioner och finansiell styrka ger förutsättningar för fortsatta framgångar för Cardo.

Malmö den 25 november 2010

Cardo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 010-4747 405, 070-602 61 81, maria.bergving@cardo.com
Thomas Niklasson, IR/PR-chef, tel 010-4747 452, 070-277 99 50, thomas.niklasson@cardo.com

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Med en omsättning på drygt 8 miljarder kronor och med cirka 5.400 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids största utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.