KappAhl

KappAhl Holding AB (publ) erbjuder 102 kronor per aktie i AB Lindex (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 08:31 CEST

KappAhl Holding AB (publ) ("KappAhl" eller "Bolaget"), offentliggör idag ett kontanterbjudande till aktieägarna i AB Lindex (publ) ("Lindex") att överlåta samtliga aktier i Lindex till KappAhl ("Erbjudandet").

Sammanfattning
KappAhl erbjuder 102 kronor kontant per aktie i Lindex.[1]
Genom att låta Lindex och KappAhl ingå i en ny koncern med två separata butikskedjor tar KappAhl det första steget mot skapandet av en ny europeisk multi brand-koncern inom detaljhandeln.
Erbjudandet innebär en premie om 15 procent jämfört med Lindexaktiens sista betalkurs på OMX den 10 augusti 2007 och om 15 procent jämfört med Lindexaktiens genomsnittliga betalkurs på OMX under de senaste tre månaderna.
Vinst per aktie i KappAhl påverkas enligt KappAhls bedömning positivt under räkenskapsåret 2007/08.[2]
Acceptperioden beräknas löpa från och med den 29 augusti 2007 till och med den 21 september 2007. Beräknad likviddag är den 28 september 2007.
En presskonferens med anledning av Erbjudandet kommer att äga rum på Operaterrassen, Karl XII:s Torg, Stockholm, den 13 augusti klockan 14:00 (CET) och en telefonkonferens på engelska kommer att äga rum klockan 16:00 (CET).
"Nu tar vi ett nytt steg i KappAhls expansion mot att bli en koncern som ska driva flera butikskedjor med separata varumärken. Vår tanke är att KappAhl och Lindex blir början till vad som kan bli en portfölj av butikskedjor med starka varumärken. Den gemensamma nämnaren är detaljhandel för lättrörliga sällanköpsvaror, gärna med inslag av mode. KappAhl och Lindex i en koncern innebär två starka, omstrukturerade företag som ska fortsätta utvecklas självständigt, men där det finns möjlighet att lära och spara inom områden som är konkurrensneutrala. Tillsammans kan vi dra nytta av de stordriftsfördelar som finns inom bland annat varuförsörjning, logistik och IT"

"Erbjudandet finansieras med banklån, varav en del avses refinansieras senare under hösten genom en emission med företräde för befintliga aktieägare. Pegatro Limited som idag äger 30 procent av kapitalet i KappAhl kommer att teckna sin andel i emissionen. Den nya koncernen kommer under en övergångsperiod att ha en högre belåning än vad som idag är fallet för KappAhl och därför sannolikt även ha en lägre utdelningsandel. Vår bedömning är att det starka kassaflödet i bolaget tillsammans med större andel lånefinansierat kapital skapar en attraktiv avkastning på eget kapital under den övergångsfas under vilken lånen amorteras."

Christian W. Jansson, VD och koncernchef för KappAhl.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

KappAhl grundades 1953 och är sedan länge en välkänd modekedja i Sverige. Sedan nuvarande företagslednings tillträde under 2002 har verksamheten geografiskt koncentrerats till Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl hade per 31 maj 2007 totalt 272 butiker och är noterat på OMX med ett börsvärde per 10 augusti 2007 om 5 065 miljoner kronor. Under tolvmånadersperioden med slut den 31 maj 2007 redovisade KappAhl en nettoomsättning om 4 393 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 608 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 13,8 procent.

Lindex grundades 1954 och hade per 31 maj 2007 totalt 342 butiker, varav flertalet i Sverige, Norge och Finland, samt ett mindre antal i Estland, Lettland och Litauen. Därutöver hade Lindex 18 butiker under avveckling i Tyskland och bedriver sedan våren 2007 även direktförsäljning över Internet. Lindex aktier är noterade på OMX och upptagna för handel på Deutsche Börse, med ett börsvärde per 10 augusti 2007 om 6 119 miljoner kronor. Under tolvmånadersperioden med slut den 31 maj 2007 redovisade Lindex en nettoomsättning om 5 191 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 436 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent.[3]

Som följd av bland annat aktivt ägarskap har såväl Lindex som KappAhl under senare år genomfört betydande förändringsarbeten, med kraftigt förbättrad lönsamhet som följd. Sådant arbete har i respektive bolag avsett optimering av såväl interna processer som av geografiskt fokus och butiksnät. Efter att dessa förändringsarbeten genomförts har båda bolagen enligt KappAhls bedömning inträtt i en fas av mer mogen tillväxt och är därmed nu redo för nästa steg i sin respektive utveckling. Det är mot denna bakgrund som KappAhl, genom att låta de två bolagen dra nytta av de fördelar som följer av att ingå i en gemensam koncern med två separata butikskedjor, vill skapa nya möjligheter för respektive butikskedja att förstärkas, utvecklas och expandera.

Genom Erbjudandet skapar KappAhl ett av de ledande modeföretagen i Norden[4] med två butikskedjor och sammanlagt totalt 589 butiker i Sverige, Norge och Finland (per 31 maj 2007). Därutöver förstärker KappAhl inledningen till nästa steg i sin geografiska expansion, genom att till sin egen redan befintliga etablering i Polen lägga Lindex nyetableringar i Estland, Lettland och Litauen.

KappAhl och Lindex är verksamma på delvis samma geografiska marknader men har enligt KappAhls bedömning varsitt unikt kunderbjudande, som båda visat sig vara mycket framgångsrika. Målsättningen med att integrera de två bolagen i en och samma koncern skall därför vara att tillvarata respektive bolags egna affärskoncept, genom att bibehålla bolagens respektive varumärke, sortiment och butikskedja. Samordningsvinster bedöms emellertid kunna utvinnas på andra områden, främst inom områdena varuförsörjning, logistik och IT, vilka har utgjort fokusområden för KappAhl under de senaste åren, men även inom upphandling av mediautrymme och vissa koncerngemensamma funktioner. Slutligen bedömer KappAhl att det finns potential i att till KappAhl överföra Lindex kompetens inom de områden där Lindex idag är mer framgångsrikt än KappAhl och vice versa.

Genom att sammanföra Lindex och KappAhl i en koncern med två separata butikskedjor, som kan dra nytta av betydande interna skalfördelar mellan kedjorna, tar KappAhl det första steget mot skapandet av en ny europeisk multi brand-koncern inom detaljhandeln.

Den nya koncernen

Den nya koncernen omsatte under tolvmånadersperioden med slut den 31 maj 2007 pro forma 9 584 miljoner kronor och redovisade ett rörelseresultat om 1 044 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 10,9 procent.

Per 31 maj 2007 hade den nya koncernen pro forma 614 butiker, varav 326 i Sverige, 171 i Norge, 92 i Finland, 15 i Polen, 6 i Lettland, 3 i Estland samt 1 i Litauen. Härutöver fanns 18 butiker under avveckling i Tyskland. Den nya koncernen hade per 30 juni 2007 pro forma marknadsandelar inom kläddetaljhandeln om 14,7 procent i Sverige och 9,5 procent i Norge. I Finland är den nya koncernen pro forma bland de 10 ledande aktörerna, medan verksamheten i Polen, Estland, Lettland och Litauen är i ett skede av nyetablering.[5]

Baserat på för KappAhl idag känd information är det Bolagets bedömning att den nya koncernen kommer att kunna generera varaktiga totala synergier överstigande 150 miljoner kronor per år. Som följd av samordning av varuförsörjning kan den nya koncernen dra nytta av den starkare köpkraft som följer av en fördubblad volym varor. Inom transport- och logistikområdet kan KappAhls logistikfaciliteter utnyttjas med högre beläggning än idag, vilket minskar behovet av externa logistiktjänster. KappAhls och Lindex butiker är ofta belägna i nära anslutning till varandra, vilket enligt KappAhl förväntas leda till en starkare position i samband med upphandling av butikslokaler. Inom IT och andra koncerngemensamma funktioner kan ytterligare besparingar göras.

Den fulla potentialen av uppskattade synergier bedöms kunna realiseras inom tre till fem år. Nettoeffekten av synergier och integrationskostnader under räkenskapsåret 2007/08 bedöms bli svagt negativ. KappAhl bedömer att KappAhls vinst per aktie kommer att påverkas positivt av Erbjudandets genomförande redan under räkenskapsåret 2007/08, som följd av att det av Lindex tillförda rörelseresultatet bedöms komma att överstiga bankfinansieringskostnaderna samt nettot av integrationskostnader och synergier. [6]

Efter Erbjudandet kommer den nya koncernens skuldsättning att överstiga KappAhls långsiktiga mål, varför Erbjudandet avses följas av (i) emission enligt nedan med företrädesrätt för befintliga aktieägare i KappAhl, samt (ii) förändrad utdelningspolicy under de kommande fem åren.

i. Styrelsen i KappAhl avser att omkring den 20 augusti 2007 kalla till extra bolagsstämma, att hållas omkring den 17 september 2007 och i samband därmed föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en emission av aktier eller konvertibler med företräde för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, som avses genomföras under 2007, avses uppgå till lägst 2 000 miljoner kronor och likviden skall användas för att refinansiera del av den bankfinansiering som upptagits av KappAhl för att finansiera Erbjudandet. KappAhl har erhållit besked om att Pegatro Limited, som företräder 30 procent av röster och kapital i KappAhl, avser att rösta för ett stämmobeslut om mandat för styrelsen att fatta beslut om, samt gentemot kreditgivare åtagit sig att teckna sin andel av, Företrädesemissionen.

ii. KappAhls styrelse avser att under en övergångsperiod om fem år, under vilken en del av den i samband med Erbjudandet upptagna bankfinansieringen amorteras, föreslå årsstämman en lägre utdelningsandel än nuvarande policy. Styrelsen avser att presentera den nya utdelningspolicyn i samband med offentliggörandet av prospektet avseende Företrädesemissionen. Intill dess att Företrädesemissionen genomförts kommer ingen utdelning att ske.

KappAhls netto räntebärande skulder efter Erbjudandet och Företrädesemissionen, pro forma per 31 maj 2007, uppgick till cirka 6 805 miljoner kronor[7], motsvarande 4,6 gånger EBITDA för tolvmånadersperioden med slut den 31 maj 2007 och en soliditet om 24 procent. Genomsnittlig räntesats för den nya koncernens banklån bedöms komma att uppgå till 5-6 procent per år. Se vidare "Finansiering" nedan.


Erbjudandet

För varje aktie i Lindex erbjuds 102 kronor kontant ("Erbjudandepriset"). Erbjudandepriset kommer att justeras om Lindex genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Med stöd av uttalande från Aktiemarknadsnämnden omfattar erbjudandet inte existerande personal- och teckningsoptioner i Lindex. KappAhl har emellertid för avsikt att i diskussion med ledningen i Lindex efterfråga mer information om villkoren och finna en lösning i syfte att garantera innehavare av sådana optioner skälig och likvärdig behandling.

Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om 15 procent jämfört med Lindexaktiens sista betalkurs på OMX den 10 augusti 2007 och om 15 procent jämfört med Lindexaktiens genomsnittliga betalkurs på OMX under de senaste tre månaderna.[8]

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 7 013 miljoner kronor.[9]

KappAhl och dess huvudaktieägare, Pegatro Limited [10], äger eller kontrollerar för närvarande inga aktier i Lindex.


Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:
att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att KappAhl blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Lindex, beräknat efter full utspädning;
att bolagsstämman i KappAhl under anmälningstiden i Erbjudandet beslutar bemyndiga styrelsen att fatta beslut om Företrädesemissionen, varvid sådan emission skall ske i syfte att återbetala del av den bankfinansiering som upptagits av KappAhl för att finansiera Erbjudandet;
att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Lindex på villkor som för Lindex aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
att samtliga för Erbjudandet, förvärvet av Lindex och dess genomförande erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter, innefattande konkurrensmyndigheter, har erhållits på för KappAhl acceptabla villkor;
att KappAhl, utöver vad som offentliggjorts av Lindex eller på annat sätt skriftligen kommunicerats med KappAhl före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Lindex eller på annat sätt tillhandahållits KappAhl är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Lindex inte har blivit offentliggjord;
att varken Erbjudandet, förvärvet av Lindex, dess genomförande eller Företrädesemissionen helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför KappAhls kontroll och som KappAhl skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;
att ingen omständighet, som KappAhl inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller skäligen kan förutses väsentligt negativt påverka, Lindex försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar;
att Lindex inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandet eller dess genomförande; samt
att utbetalning sker i enlighet med av KappAhls långivare lämnade kreditlöften (se vidare "Finansiering" nedan).
KappAhl förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något, flera eller samtliga av ovanstående villkor helt eller delvis inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 4 till 9 ovan kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för KappAhls förvärv av aktier i Lindex.

KappAhl förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan, inklusive, med avseende på villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansgrad.

Finansiering

Erbjudandet kommer att finansieras genom bankfinansiering och KappAhl har ingått kreditavtal avseende sådan bankfinansiering med Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ).
Den totala bankfinansieringen täcker enligt KappAhls bedömning Bolagets kapitalbehov för att finansiera likviden i Erbjudandet, att återbetala idag befintliga banklån inom KappAhl och Lindex, samt att driva verksamheten vidare inom ramen för den nya koncernen.

Bankfinansieringen innefattar huvudsakligen icke amorterande lån, men även lån om 1,5 miljarder kronor som skall amorteras över fem år, samt en bryggfinansiering om drygt 2,0 miljarder kronor som skall refinansieras genom Företrädesemissionen, vilken kommer att handhas av Carnegie, Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ).
Utbetalningen av bankfinansieringen är villkorad av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att KappAhl blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Lindex (beräknat efter full utspädning) samt av att det inte inträffar en väsentlig ägarförändring i KappAhl genom att en person, ensam eller tillsammans med annan, förvärvar aktier i KappAhl motsvarande mer än 30 procent av kapital eller röster. Härutöver innehåller kreditavtalet endast villkor för utbetalningen över vilka KappAhl och dess ägare bedömer att de råder, förutom att det är lagligt att tillhandahålla finansieringen, att lånedokumentationen uppfyller legala krav och är bindande, att det inte föreligger hinder mot lånedokumentationen i form av avtal eller processer, samt att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls, vilka villkor är sedvanliga för krediter av aktuellt slag. De villkor som KappAhl och dess ägare i allt väsentligt råder över är följande;
att KappAhl inte överträtt någon av vissa begränsade och centrala utfästelser i lånedokumentationen, såsom att KappAhl blir insolvent, inte fullgör sina finansiella förpliktelser, frånträder sina avtalsåtaganden, upptar andra krediter eller ställer andra säkerheter, eller avyttrar en väsentlig del av sin verksamhet,
att aktierna i KappAhl inte avnoteras från OMX,
att KappAhl agerar i enlighet med Erbjudandet och de bestämmelser i lånedokumentationen som avser Erbjudandet, och efterlever de lagar, regler, rekommendationer och uttalanden som gäller för Erbjudandet,
att KappAhl tillhandahåller överenskomna säkerheter, däribland pantförskrivning av de aktier i Lindex som förvärvas, samt
att Erbjudandet förklaras ovillkorat av KappAhl senast inom en månad från sista dag för accept enligt den ordinarie acceptperioden i erbjudandehandlingen.

Företagsledning och anställda

KappAhl sätter stort värde på Lindex företagsledning och anställda samt avser att även fortsättningsvis värna om den utmärkta relation till de anställda som KappAhl uppfattar finns inom Lindex. KappAhl har noterat Lindex program för personal- och teckningsoptioner och kommer att samarbeta med Lindex för att innehavare skall behandlas skäligt och likvärdigt.

Preliminär tidsplan [11]

Kallelse till extra bolagsstämma 20 augusti 2007
Erbjudandehandling offentliggörs 27 augusti 2007
Första dag för accept av Erbjudandet 29 augusti 2007
Extra bolagsstämma i KappAhl 17 september 2007
Sista dag för accept av Erbjudandet 21 september 2007
Likviddag 28 september 2007

KappAhl förbehåller sig rätten till att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Förvärvet av Lindex kommer att erfordra godkännanden från konkurrensmyndigheter. Förutsatt planenlig handläggning hos respektive myndighet förväntas sådana besked kunna erhållas omkring den 19 september 2007.

Tvångsinlösen och avnotering

Så snart som möjligt efter det att KappAhl förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av aktierna i Lindex avser KappAhl att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Lindex. I samband härmed avser KappAhl verka för att Lindexaktien avnoteras från OMX och handel vid Deutsche Börse.

Due diligence

KappAhl har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet inte genomfört någon bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence), annat än sådan som baserats på av Lindex offentliggjord information.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och Erbjudandet skall tolkas i enlighet härmed. Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inklusive dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har KappAhl, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, kontraktuellt åtagit sig gentemot OMX att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Motsvarande åtagande görs gentemot aktieägarna i Lindex. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare

Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till KappAhl i samband med Erbjudandet.

Mölndal den 13 augusti 2007
KappAhl Holding AB (publ)
StyrelsenPresskonferens

En presskonferens på svenska kommer att äga rum på Operaterrassen, Karl XII:s Torg, Stockholm, måndag den 13 augusti 2007 klockan 14:00 (CET).
En telefonkonferens på engelska kommer att äga rum klockan 16:00 (CET), på telefonnummer SWE +46 (0)8 5352 6407, UK +44 (0)20 7806 1956 samt US +1 718 354 1388 och med möteskod 7044493.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. +46 (0)70 995 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. +46 (0)70 471 56 64
KappAhl Holding AB (publ)
Box 303, 431 24 Mölndal

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med 272 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är kvinnor. Under verksamhetsåret 2005/2006 omsatte KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor. KappAhl är noterat på OMX. Ytterligare information om företaget finns på www.kappahl.com och finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.[1] Detta belopp kommer att justeras om Lindex genomför en utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna före det att likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet.
[2] Efter beaktande av Företrädesemissionens effekter samt före effekten av eventuella avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden enligt IFRS.

Detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, direkt eller indirekt, att distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag.

This press release is not and must not, directly or indirectly, be distributed or made public in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa. The Offer is not being made to persons in those jurisdictions or elsewhere where their participation requires further offer, filings or other measures in addition to those required by Swedish law.

[3] Justerat för en reservering om totalt 90 miljoner kronor avseende uppskattade nedläggningskostnader för Lindex tyska verksamhet, uppgick Lindex rörelseresultat och rörelsemarginal under tolvmånadersperioden med slut den 31 maj 2007 till 526 miljoner kronor respektive 10,1 procent.
[4] Baserat på statistik från GFK avseende Sverige och Norge för perioden 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2007.
[5] Baserat på statistik från GFK avseende Sverige och Norge för perioden 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2007.
[6] Efter beaktande av Företrädesemissionens effekter samt före effekten av eventuella avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden enligt IFRS.
[7] Beräknat baserat på företrädesemission om 2 000 miljoner kronor.
[8] Senaste betalkurs i Lindexaktien den 10 augusti var 89,00 kronor. Den genomsnittliga aktiekursen under de senaste tre månaderna var 88,64 kronor.
[9] Baserat på 68 750 000 aktier i Lindex.
[10] Pegatro Limited kontrolleras till lika delar av Christian W. Jansson (VD och koncernchef i KappAhl) och Paul Frankenius (styrelseledamot i KappAhl).
[11] Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras.