Compare Karlstad

Karlstads universitet breddar satsningen på programvarutestning

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 07:02 CEST

En ny forskningsmiljö - Testning av kritiska egenskaper i komplexa system (TOCSYC) - har beviljats 27 MSEK i finansiering av KK-stiftelsen. Med den nya forskningsmiljön breddar och fördjupar Karlstads universitet satsning på programvarutestning som sker i samarbete med Compare inom ramen för Compare Business Innovation Centre (C-BIC) där Compare Testlab ingår.

"Det är väldigt roligt att vår satsning på att bygga upp forskning inom programvarutestning har gett resultat och att vi nu får möjlighet att vidareutveckla verksamheten inom TOCSYC", säger Martin Blom, universitetslektor i datavetenskap vid Karlstads universitet och en av forskarna i projektet.

"Vi är också mycket glada och stolta över att vår regionala satsning på programvarutest sprider sig och får detta genomslag även inom forskningen", säger Sven Wedemalm - verksamhetsansvarig för Compare Testlab och projektledare för Compare Business Innovation Centre (C-BIC).

"Detta är en satsning som ska leda till att forskargruppen får en tydlig internationell position", säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. "Med den nya forskningsmiljön kommer förmågan och kunskapen om att testa kritiska egenskaper hos komplexa inbyggda system att öka i syfte att både skapa akademisk nytta och stärka företagens konkurrenskraft".

Stort och brett samarbete kring programvarutest

C-BIC - som startades 2007 och pågår till 2014 - är ett projekt som syftar till ”att skapa innovationssystem, stimulera kunskapstillväxt och näringslivstillväxt inom ICT-branschen med ökad sysselsättningsgrad som följd”.

Forskningen inom TOCSYC (Testning av kritiska egenskaper i komplexa system) ska bidra till bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda system för att sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvaliteten i svenska industriföretag.

Den nya forskningsmiljön TOCSYC vid Karlstad universitet etableras i samverkan med Mälardalens högskola, Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Skövde och SICS Swedish ICT, som tillsammans beviljats finansieringen av KK-stiftelsen. Forskningsmiljön koordineras av Mälardalens Högskola med projektstart i september 2013.

C-BIC är initialt ett regionalt projekt som drivs av Compare i samarbete med Karlstads universitet och Region Värmland med finansiellt stöd av bland annat EU. Nu breddas och fördjupas samarbetet kring programvarutest - dels genom samarbetet med Landstinget i Värmland som syftar till att etablera Nordic MedTest som ett nationellt testcenter för hälso- och sjukvården; dels genom samarbetet inom TOCSYS som syftar till att stärka forskningen kring kvalificerad testning av inbyggda system.

Industrin behöver effektivare testmetoder

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag.

"Datormjukvara utgör en allt större andel av det vi levererar till våra kunder. För att marknadens förtroende för Bombardier ska vara på högsta nivå måste den datormjukvara vi levererar i våra produkter till våra kunder vara av hög kvalitet. Kvalificerad testning av våra mjukvaruintensiva system säkrar den höga kvalitetsnivån. Att akademierna nu tar initiativ till att vidareutveckla kunskapen om kvalificerad testning av inbyggda system hälsar vi med glädje och tillfredsställelse, eftersom den är av största strategiska vikt för oss", säger Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Sweden AB.

Programvara och inbyggda datorer, så kallade inbyggda system, är ofta en mycket viktig del i svenska industriprodukter och exportvaror. Den snabba tekniska utvecklingen gör att kraven på företagen hela tiden ökar. De måste ta fram ännu mer avancerade produkter, vilket innebär mer komplexa och kritiska inbyggda system.

Kostnaden för att testa de nya inbyggda systemen är en stor del av den totala utvecklingskostnaden för företagen och för att minska denna kostnad behövs effektivare testmetoder i ett tidigare utvecklingsskede. Med den nya forskningsmiljön kommer kunskapen om att testa kritiska egenskaper hos komplexa inbyggda system att öka.

TOCSYC finansieras med 27 MSEK från KK-stiftelsen inom ramen för Starka distribuerade forskningsmiljöer (SIDUS). Totalt kommer 13 personer att vara involverade i satsningen.

Karlstads universitet är också medverkande part i forskningsmiljön READY - en forskningsmiljö för internet med låg fördröjning. Koordinator för denna miljö är SICS Swedish ICT och medverkande part förutom Karlstad universitet är Mälardalens Högskola. Fokus inom READY är att minska fördröjningarna vid överföring av stora datamängder, vilket är till stor nytta för svenskt näringsliv då det minskar produktionstiden och därmed produktionskostnaderna.

................

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 17 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. Förutom att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. Denna samproduktion ska leda till ny kunskap och kompetens, nya produkter och applikationer samt processförbättringar.

................

Compare Business Innovation Centre (C-BIC) är ett projekt som syftar till att skapa innovationssystem, stimulera kunskapstillväxt och näringslivstillväxt inom branschområdet ICT i Värmland med ökad sysselsättningsgrad som följd. Systemet är uppbyggt av tre sammanflätade delar: 1) en stödjande och stimulerande del där aktiviteter kring affärs- och produktutveckling, forskning, utbildning, entreprenörs- och innovationskap bedrivs; 2) en del som syftar till att bygga upp ett fysiskt kunskapscenter och en labbmiljö kring test av programvaror och kommunikationssystem; 3) en del som driver initiering och uppstart av utvecklingsprojekt i samverkan mellan näringsliv och universitet.

● C-BIC Fas 1 (2007-2009): Etableringsfas av Compare Testlab i samverkan mellan Compare, Karlstads universitet och offentliga aktörer – däribland Hammarö kommun för gemensam utveckling av Sätterstrand som företagsmiljö med Compare Testlab som katalysator.

● C-BIC Fas 2 (2010-2011): Compare och Karlstads universitet fortsätter utvecklingen av Compare Testlab med innehåll (metoder, processer och tjänster) samt kompetensuppbyggnad genom forsknings- och utbildningsinsatser. Hammarö kommun driver utvecklingen av företagsmiljön vidare i eget bolag - Sätterstrand Business Park AB – med Compare Testlab som hyresgäst.

● C-BIC Fas 3 (2012-2014): Fokusering på att etablera Compare Testlab som ett nationellt testcenter för hälso- och sjukvården i samarbete mellan Compare, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland och Region Värmland.